Kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. I Vännäs kommun har vi ett mycket gott dricksvatten då det är baserat på vårt grundvatten.

Läs mer om vårt kommunala vatten:

Dricksvatten i Vännäs kommun

Inom Vännäs kommun finns två kommunala vattenverk. Ett i Vännäs som försörjer Vännäs och Vännäsby tätorter samt närliggande byar, och ett i Tväråbäck. Allt dricksvatten är baserat på grundvatten.

Vattnet är mjukt. I Vännäs/Vännäsby ligger hårdhetsgraden på 3,5 – 4,5 odH (tyska grader) och i Tväråbäck 3,0 – 4,0 odH. Mindre mängd tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp (främst på metallmaterial).

Någon klorering av dricksvattnet görs inte normalt. Klorering kan förvisso förekomma av vissa delar av nätet i samband med rörarbeten eller liknande.

Det är infrastrukturavdelningen som är ansvarig för det kommunala dricksvattnet i kommunen.

Avloppsvatten och rening

Allt som spolas ner i avloppet kommer till något av våra avloppsreningsverk i Vännäsby eller Tväråbäck. Reningen är effektiv mot sådant som kan orsaka övergödning och sjukdom. Den är dock inte gjord för saker som exempelvis tops, blöjor, lacknafta och avfettningsmedel.

Utsläpp av avloppsvatten från små avloppsanläggningar regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Att spola rätt är lätt!

Våra reningsverk har som främsta uppgift att rena avloppsvatten från näringsämnen och organiskt material. Därför är det bara tre saker som hör hemma i toalettstolen: kiss, bajs och toalettpapper.

Läs mer här om vad du får och inte får spola ner i toaletten

Anslut dig till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta dig till det kommunala VA-nätet behöver du beställa nybyggnadskarta och sedan skicka in en servisanmälan hos kommunen. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om varje steg.

Nybyggnadskarta

Det första steget är att du beställer en nybyggnadskarta hos miljö- och byggavdelningen. Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet för vatten/spillvatten/dagvatten kommer Gatu- och VA-avdelningen att ta fram en lämplig plats för förbindelsepunkt.

Servisanmälan

För att ansluta dig till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du fylla i och skicka in en servisanmälan. E-tjänst servisanmälan hittar du längst ner på denna sida.

Till anmälan ska du alltid bifoga en VA-situationsplan som visar samtliga byggnader och våningsplan.

VA-situationsplanen: ska visa ledningsdragningen i tomtmark från förbindelsepunkt till samtliga hus. Den ska redovisa stuprör om de är utkastare eller om de är kopplade till det kommunala dagvattennätet eller leds till en stenkista. Stuprör och dräneringsledningar som ansluts till anläggningsbolagets dagvattennät ska vara kopplade via en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång innan de ansluts till förbindelsepunkt.

Godkännande av servisanmälan

När samtliga handlingar har kommit in till Vännäs kommun och förbindelsepunkt finns upprättad skickar vi den godkända servisanmälan till er. Innan servisanmälan är godkänd får ni inte påbörja några arbeten som involverar våra ledningar. Detta godkännande ger er alltså grönt ljus att ansluta era ledningar till våra vid förbindelsepunkten.

Anläggningsavgift

Så snart förbindelsepunkten är upprättad och meddelad, det vill säga att ledningarna är på plats i marken och ni känner till dess läge via nybyggnadskartan, inträder avgiftsskyldigheten för fastighetsägaren.

Fakturan från Vännäs kommun kommer normalt en till två månader efter att godkänd servisanmälan skickats ut. Beloppet på denna kan variera en hel del beroende på hur stor fastigheten är och vad man ansluter till.

Anmälan om nytt abonnemang och ägarbyte

Du som är ansluten till det kommunala VA-nätet, nyss har byggt hus eller har sålt ditt hus måste anmäla detta till till Infrastrukturavdelningen. Om du inte anmäler att du har sålt ditt hus kommer räkningarna att fortsätta komma till dig som är den tidigare fasighetsägaren.

Du kan anmäla om ägarbyte via vår e-tjänst som du hittar nedan.