Vattentjänstplan

Vännäs kommun har tagit fram ett förslag till en vattentjänstplan. Planens syfte är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Vattentjänstplan Vännäs Pdf, 881.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Vattentjänstplan - samrådsredogörelse Pdf, 166.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 343.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Särskilt beslut gällande betydande miljöpåverkan Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på förslaget till vattentjänstplan

Granskningen pågår från 7 november till 5 december 2023. Efter det bearbetar kommunen planen utifrån inkomna synpunkter. Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande som redovisas i samband med att kommunfullmäktige beslutar om planen.

Synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 5 december 2023 via:

E-post

eller via post till

Vännäs kommun
Infrastrukturavdelningen
911 81 Vännäs

Ange ärende "Vattentjänstplan 2023"

Kungörelse "Granskning av Vännäs kommuns vattentjänstplan" Öppnas i nytt fönster.

Varför har en vattentjänstplan tagits fram?

Under 2022 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), vilket i sin tur har lett till att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som gäller från och med 1 januari 2024.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar. Syftet är även att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen kring hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses.

Vattentjänstplanen ska även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver göras för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Planen är ett planeringsunderlag och är inte juridiskt bindande.