Bygglov och anmälan

Lyssna

I tätorterna Vännäs och Vännäsby och inom byar som räknas till sammanhållen bebyggelse behövs bygglov för de flesta nybyggen. Tillbyggnader, ändrad användning och fasadändring kräver också bygglov.

Bygglov för byggnader
Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål. Vid ändring av en byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs det oftast bygglov.

Ligger din fastighet inom ett område för värdefull miljö kan det krävas bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller för att på annat sätt ändra en byggnad så att dess yttre utseende påverkas avsevärt.
 
Bygglov för anläggningar, skyltar och ljusanordningar
Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplan krävs det även bygglov för skyltar och ljusanordningar.
 
Bygglovsbefriade åtgärder
Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna, så kallade Attefallshus, kräver anmälan.
 
Tidsbegränsat bygglov
Plan- och miljönämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.
 
Bygglov för ändamål av säsongskaraktär
En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Friggebodar
Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplement-bostadsbyggnad på 25 kvm. Friggeboden behöver inte anmälas till kommunen.

Ansök om bygglov, så gör du

1. Fyll i ansökningsblankett eller ansök via e-tjänst:

För att ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov använder du vår e-tjänst eller kontaktar miljö- och byggavdelnigen för blankett. Länk till e-tjänsten (öppnas i ny flik)

För att ansöka om skyltlov använder du blankett "Bygglov för skyltanordning": Ansökan om bygglov för skyltanordning (länk till blankett, öppnas i ny flik).

För att anmäla en attefallsåtgärd använder du blanketten "Anmälningspliktig åtgärd". Länk till blanketten Anmälningspliktig åtgärd (öppnas i ny flik) obs lkommer inom kort

Skicka in din ansökan via post till:
Vännäs kommun
Miljö- och byggavdelningen
911 81 VÄNNÄS

Du kan även komma in och lämna din ansökan direkt till oss på medborgarhuset eller skicka den via e-post till oss på plan.miljonamnden[at]vannas.se.

2. Situationsplan i skala 1:500 (alt 1:400)

En situationsplan är en karta som visar byggnadens placering eller förändringens planerade läge inom fastigheten. Den tilltänkta åtgärden ska vara tydligt markerad och rätt måttsatt samt att alla befintliga byggnader på fastigheten ska vara inritade.

3. Ritningar i skala 1:100. Följande ritningar ska bifogas:

Fasadritningar (alla berörda fasader ska redovisas), Planritning, Sektionsritning.

Kontrollera följande i dina ritningar:

  1. Att de är skalenliga (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in).
  2. Att de är tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper i lämplig storlek, helst i A4 eller A3-format.
  3. Att de är måttsatta i meter, med två decimalers noggrannhet.
  4. Att de innehåller information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala och skalstock samt upprättat och ev. reviderat datum.

Exempelritningar:

För enklare byggnader kan både fasaderna och planerna redovisas på samma ritning.

4. Uppgifter om kontrollansvarig, om sådan krävs

Kontrollansvarig behövs vid mer omfattande åtgärder, som att bygga nytt bostadshus eller ombyggnad som innebär att bärande kontruktion väsentligt ändras. Om Kontrollansvarig behövs, ska blanketten "anmälan kontrollansvarig" fyllas i. Boverkets lista över certifierade kontrollansvariga hittar du på länken, Kontrollansvarig enligt PBL (länk, öppnas i ny flik).

E-tjänst för anmälan om kontrollansvarig
E-tjänst för anmälan, kontrollansvarig (länk, öppnas i ny flik).

Fem steg till att bygga hus

  1. Välj tomt! Lediga tomter hittar du på vannas.se/ledigatomter
  2. Se vad du får bygga: Alla tomter inom tätorten regleras av detaljplaner som anger vad du får bygga, hur stort, hur högt, antal våningar, hur nära gatan med mera.
  3. Ansökan om bygglov: För att handläggningen av din ansökan om lov ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din ansökan innehåller rätt information från början.
  4. Ansök och skriv avtal med kommunen: När du bestämt dig för att köpa tomten lämnar du in en skriftlig ansökan till kommunen. Efter att du lämnat in en ansökan tar vi fram ett kontraktsförslag. När vi båda är överens träffas vi för att signera avtalet. I avtalet skrivs det in att byggnadsarbetet ska påbörjas inom två år från köpet. Därefter hjälper vi dig att ansöka om lagfart som gör att du juridiskt sett blir ägare till fastigheten.
  5. Teckna övriga avtal (VA, bredband, el): Information om VA-taxa (länk), Nyanslutning av el (vattenfall.se), Bredband och TV (länk).

 

Gällande detaljplan

Detaljplaner finns inom tätorterna Vännäs, Vännäsby och Tväråbäck. Äldre byggnadsplaner finns även i Ockelsjö, Snåltjärn och Österselet och i Harrselsfors har områdesbestämmelser tagits fram för att skydda kulturmiljön. Är du intresserad av att se hur detaljplanen för din fastighet ser ut är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggavdelningen.

Kontaktperson: Carola Nordlöf