Mångfald, jämställdhet, trygghet och tillgänglighet

Lyssna

I Vännäs ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Därför arbetar vi med jämställdhet och tillgänglighet.

CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen (PDF, öppnas i ny flik) är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner för att integrera jämställdhet i det politiska beslutsfattandet och i den kommunala verksamheten.

Vännäs kommun har undertecknat CEMR-deklarationen redan 2007 (Ksau § 40). Deklarationen riktar sig till Europas kommuner och regioner och kommunen har därmed offentligt tagit ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom kommunens verksamhetsområden genomföra åtaganden enligt deklarationen.

Avsikten med deklarationen är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Respektive nämnd ska ta fram mätbara mål/aktiviteter utifrån något/några av CEMR-deklarationens artiklar och Umeåregionens handlingsplan och dess fokusområden (makt och inflytande, hållbar utveckling, medborgarservice och livsmiljö).

2008 beviljades Umeåregionen medel från Sveriges kommuner och landsting via programet hållbar jämställdhet (HÅJ). Satsningen tog sikte på jämtälldhet, genus och förändringsarbete. En handlingsplan har arbetats fram, baserad på Umeåregionens övergripande mål och direktiv samt från CEMR-deklarationens grundläggande principer och artiklar. Denna handlingsplan ligger som grund för de lokala handlingsplaner som har upprättats inom varje kommun.

Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls.

Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag.

Umeåregionens handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen

Kommunerna i Umeåregionen har tagit fram ett dokument, Umeåregionens handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen, som beskriver hur samtliga arbetesgruppen inom Umeåregionen ska arbeta för att integrera jämställdhetsfrågorna i respektive sakområde.