Äldre, äldreomsorg

Lyssna

Äldreomsorgsavdelningen svarar för kommunens insatser för äldre enligt socialtjänstlagen, lag om färdtjänst m.fl. lagar.

Synpunkter

Inom äldreomsorgen i Vännäs ser vi synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan med den det berör.

Om du upplever att det inte löser problemet kan du lämna dina synpunkter skriftligt på särskild blankett.

Biståndshandläggargruppen

Om du har omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan du vara berättigad till insatser enligt SoL, socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få veta om du har rätt till insatser görs en biståndsbedömning.

Här kan du se hur ansvaret för biståndsbedömning är fördelat.

Vid övriga frågor om verksamheten kan du vända dig till ansvarig områdeschef enligt Kontakter ÄO.

Matsedel 2017 Rieck-Müllergårdens matsal

Matsedlarna öppnas som pdf i ny flik.

Vecka 5, 13, 21, 29, 37, 45

Vecka 6, 14, 22, 30, 38 och 46

Vecka 7, 15, 23, 31, 39 och 47

Vecka 8, 16, 24, 32, 40 och 48

Vecka 9, 17, 25, 33, 41 och 49

Vecka 10, 18, 26, 34, 42 och 50

Vecka 11, 19, 27, 35, 43 och 51

Vecka 12, 20, 28, 36, 44 och 52


Tillfällig matsedel jul och nyårshelgen 2017-2018

Vecka 51-2017, Vecka 52-2017, Vecka 1-2018

 

Matsedeln är ”rullande” och återkommer var åttonde vecka. Matsedeln anpassas efter högtider och helger som till exempel fettisdag, midsommar, jul osv.

Har du frågor om matsedeln? Kontakta köket i Vännäsby 0935-142 96 eller enhetschef Emma Jakobsson 0935-145 98. Kontakta också köket eller Emma om du har frågor om matsedeln i särskilt boende.

Boka din portion

Önskar du äta på Rieck-Müllergården bokar du din portion hos köket i Vännäsby, 0935-142 96, Rieck-Müllergårdens kök, 0935-142 86, eller skicka e-post till Vängårdens kök.

Nytt arbetssätt för bättre äldreomsorg

Äldreomsorgen i Vännäs har under 2015 påbörjat arbetet med att införa ÄBIC, en nationell modell för Äldres Behov I Centrum. ÄBIC har tagits fram av Socialstyrelsen och är ett led i att förbättra äldreomsorgen och syftar till att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Tidigare fanns ingen enhetlig standard för att utreda behov av stöd och hjälp och det kunde vara svårt att avgöra vad brukarna verkligen hade behov av och vad de hade rätt till.

Modellen utgår från ett nationellt fackspråk, ICF, som används för att ge en helhetsbeskrivning av hur den äldre fungerar i sin livssituation. Tanken är att genom ÄBIC få en mer strukturerad dokumentation, höjd rättssäkerhet och likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering och uppföljning i hela landet. Vi ser positivt på att det blir bättre möjligheter till att mer hänsyn kan tas utifrån varje persons individuella behov och vilja, säger Sonja Eriksson (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Här kan du läsa mer om det nya arbetssättet ÄBIC. (länk öppnas i nytt fönster)

 

 

Kontaktperson: Ulf Norberg