Dispens och ansökningar

Lyssna

Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av plan- och miljönämnden.

Enligt renhållningsordningens föreskrifter kan du ansöka om:

  • Uppehåll i sophämtning.
  • Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall och slam.
  • Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall.
  • Undantag i övrigt.


Dispensansökningar debiteras med en handläggningskostnad enligt taxa för miljöbalken, bilaga 1. Ansökningsblanketter finns under blanketter, miljö- och hälsoskydd, renhållning.

Mer information om vilka förutsättningar som gäller för att dispens ska kunna medges finns i de kommunala renhållningsföreskrifterna.

Kontaktperson: Malin Österlund