Tömning av eget avlopp

Lyssna

År 2015 införde Vännäs kommun, tillsammans med Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Umeå, avvattnande teknik vid tömning av enskilda avlopp/slambrunnar upp till och med 4 m3.

Vad kostar det att tömma slambrunnen/-tanken?

När kommer slambilen till mig?

Från och med 2015 töms slamavskiljare med anslutet WC att med avvattnande teknik. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till att det transporteras mindre avloppsvatten i tankbil längs våra vägar.

Ni behöver inte vidta några extra åtgärder och det finns inget krav på att ni ska vara tillgänglig vid tömningstillfället. Arbetet utförs av vår entreprenör Allmiljö AB.

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med heltömning eller avvattning av slammet. Vid heltömning töms hela brunnen på allt sitt innehåll som transporteras till reningsverket. Cirka 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent är torrt slam. Skillnaden vid avvattnande teknik är att det kommer att finnas kvar avloppsvatten i er trekammarbrunn även efter genomförd tömning av slam.

Enskilda avlopp/brunnar upp till 4 m3 (exklusive tankar) töms med avvattnande teknik. Om det finns särskilda skäl kan heltömning av slamavskiljare (som i vanliga fall töms med avvattnande teknik) beställas vid enstaka tillfälle, men då tillkommer en miljöavgift. Beställning av heltömning av slamavskiljare görs till Renhållningsavdelningen, 0935-140 00 (växeln) eller via soporochvatten@vannas.se   senast den sista februari aktuellt år, detta för att entreprenören ska kunna planera körturerna den kommande säsongen.

Avvattningsteknik, hur fungerar det?

Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, vilken fungerar som ett mindre kommunalt reningsverk. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam. Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till samma brunn. Fördelar med denna teknik är att slamavskiljare snabbt blir återfylld för att minska slamflykt mellan kamrarna och bakterierna som är gynnsamma för brunnen stannar kvar. Detta innebär också att, genom att behålla dessa bakterier kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning.

Fastighetsägarens ansvar

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga för hämtning av slam. Lock eller annan tömningsanordning till slamavskiljare eller sluten tank får inte vara övertäckt, inte väga mer än 15 kg eller på annat sätt vara svåråtkomlig för personalen som tömmer anläggningen. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Då ska locket vara försedd med någon form av handtag och arbetsmiljöverkets riktvärden för dragmotstånd får inte överskridas. Tyngre lock och övriga hinder medför dyrare tömning enligt renhållningstaxan.

När slamavskiljare eller tankar ligger utanför den egna tomten eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad.

Fastighetsägaren svarar för anläggningens underhåll och funktion samt erforderlig enskild transportväg. Fastighetsägaren är skyldig att se till att framkomlig väg för tömningsfordon finns 15 meter från slamavskiljare/sluten tank. Avståndet mellan tömningsfordonets uppställningsplats och anläggningen bör inte överstiga 10 meter. Längre avstånd och övriga hinder medför dyrare hämtning enligt renhållningstaxan. Slambilens uppställningsplats får inte ligga högre än 6 meter från slamavskiljarens botten.

Tömning av slamavskiljare vid åretruntbebodd fastighet sker enligt hämtningsplan, en gång per år. Tömning av slamavskiljare för WC, disk- och tvättvatten vid fritidshus sker efter särskild beställning. Extra tömningar utförs i överenskommelse med kommunen enligt särskild taxa.

Om en anläggning inte är åtkomliga för tömning vid ordinarie hämtningsplan kan detta medföra tilläggsdebitering.

Latrin

Hämtning av latrin kan erhållas efter särskild överenskommelse och fastställd taxa. För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast godkända behållare av engångstyp användas. Behållare ska vid avlämning vara väl försluten och placeras på överenskommen plats.

Kontaktperson: Inger Olofsson