Bygga nytt, ändra eller riva

Lyssna

I de flesta fall behöver du bygglov eller godkänd anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller utföra rivnings- eller markarbete.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
  • åtgärder som kräver anmälan och
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Ansökan via E-tjänst

För att ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov använder du vår e-tjänst eller kontaktar miljö- och byggavdelnigen för blankett. Länk till e-tjänsten (öppnas i ny flik)

Om bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och för vissa ändringar i befintlig byggnad. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Läs mer om olika typer av bygglov och anmälningsärenden på: vannas.se/bygglov.

Bygglovsprocessen - vad händer efter inskickat ärende till kommunen?
Läs mer här om vad som händer med ditt ärende efter att du skickat in det till kommunen (länk).

Anmälningspliktiga åtgärder

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation av eller ändring av tekniska installationer i byggnader.

Marklov

Schaktningar eller fyllningar kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering inom detaljplanelagt område.

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.

Hur lång tid tar det?

Det viktigaste för att ett ärende ska kunna handläggas snabbt är att ansökan är komplett. Vad som krävs för varje ansökan kan du läsa mer om via flikarna i menyn. Andra faktorer som kan påverka handläggningstiden är till exempel:

  • Om det finns en detaljplan över området.¨
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan.
  • Berörda grannar/sakägare måste höras innan ett beslut kan tas.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Kvaliteten på inlämnade handlingar.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.
  • Ibland måste ärendet beslutas av Plan- och byggnämnden, som har sammanträde ungefär varannan månad.

 

Överklagan av beslut enligt plan- och bygglagen

Kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov, marklov och rivningslov kan överklagas av grannar och sakägare som har intressen i ärendet.

Hur du överklagar till Länsstyrelsen

Tala om vilket beslut du vill överklaga genom att ange beslutets datum, diarienummer och paragraf (i förekommande fall). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stödjer din uppfattning. Lämna in eller skicka överklagandet till plan- och miljönämnden, dvs de som har beslutat i ärendet.

För att ett överklagande ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till plan- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om ditt överklagande kommer inom rätt tid skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om plan- och miljönämnden inte själva ändrar beslutet på det sätt som du har begärt. Kom ihåg att underteckna din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart, kontakta oss på Miljö- och byggavdelningen på telefon 0935–140 00.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Från och med den 25:e Maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige. Lagen, som bygger på ett EU-direktiv, syftar till att skydda privatpersoner så att den personliga integriteten inte kränks vid behandling av ens personuppgifter(GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen "PuL" när den infördes).

Plan- och miljönämnden är ansvarig för den behandling av personuppgifter som vi utför vid ärendehantering. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgiften gäller informeras om hur uppgifterna behandlas. Du kan läsa mer om GDPR här;
Länk: https://www.vannas.se/gdpr

Beviljade lov som påverkar er fastighets taxeringsvärde rapporteras med personuppgifter till Skattemyndigheten.

De personuppgifter som lämnas på ansökningsblanketter till Plan- och miljönämnden kommer att lämnas ut till Statistiska Centralbyrån för statistiska ändamål samt till ByggSverige AB för direkt marknadsföring. Den som inte vill att sina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmäla det till nedanstående adress:

Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 VÄNNÄS 
Alternativt: plan.miljonamnden(at)vannas.se

Kontaktperson: Carola Nordlöf