Ansök om bygglov, så går det till

Lyssna

I bygglovsprocessen ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas. Exempelvis så krävs det ett startbesked innan byggnation får påbörjas och ett slutbesked innan inflyttning/möblering får ske, det vill säga, innan byggnadsverket får tas i bruk.

Ansök via E-tjänst eller blankett

Du kan ansöka om bygglov via E-tjänst eller genom att skicka in en blankett. Om du vill ha en blankett - kontakta Miljö- och byggavdelningen.

Till E-tjänsten för bygglovsansökan

Bygglov för skyltanordning

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplan krävs det även bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Till blankett för skyltlov

Anmäla attefallsåtgärd

Vissa byggåtgärder kräver inte bygglov men är anmälningspliktiga, så kallade attefallsåtgärder.

Här kan du läsa mer och ansöka om attefallsåtgärd

 

Vad behöver finnas i din bygglovsansökan?

Följande ska finnas med i din bygglovsansökan:

Situationsplan i skala 1:500 (alt 1:400)

En situationsplan är en karta som visar byggnadens placering eller förändringens planerade läge inom fastigheten. Den tilltänkta åtgärden ska vara tydligt markerad och rätt måttsatt samt att alla befintliga byggnader på fastigheten ska vara inritade.

Ritningar i skala 1:100

Följande ritningar ska bifogas: fasadritningar (alla berörda fasader ska redovisas), planritning och sektionsritning.

Kontrollera följande i dina ritningar:

  • Att de är skalenliga (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in).
  • Att de är tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper i lämplig storlek, helst i A4 eller A3-format.
  • Att de är måttsatta i meter, med två decimalers noggrannhet.
  • Att de innehåller information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala och skalstock samt upprättat och ev. reviderat datum.

Exempelritningar:

För enklare byggnader kan både fasaderna och planerna redovisas på samma ritning.

Uppgifter om kontrollansvarig, om sådan krävs

Kontrollansvarig behövs vid mer omfattande åtgärder, som att bygga nytt bostadshus eller ombyggnad som innebär att bärande kontruktion väsentligt ändras. Om Kontrollansvarig behövs, ska blanketten "anmälan kontrollansvarig" fyllas i.

Boverkets lista över certifierade kontrollansvariga hittar du på länken, Kontrollansvarig enligt PBL (länk, öppnas i ny flik).

E-tjänst för anmälan om kontrollansvarig

Till E-tjänsten för anmälan, kontrollansvarig

Vad händer efter en inskickad bygglovansökan?

Efter att ansökan är inskickad handlägger personalen på plan- och bygglovsavdelningen ärendet. De bedömmer om ansökan är komplett och om den föreslagna åtgärden följer alla normer och lagkrav. Finns det några oklarheter kontaktar de den sökande och ber om kompletteringar. Bedöms ansökan följa alla krav beviljas bygglovet.

För större bygglov som nybyggnad av en villa eller utbyggnad av en industrilokal krävs en kontrollansvarig för projektet. Denna tar fram en kontrollplan som ska godkännas och fyllas i under byggtiden. (Kontrollplanen fungerar även som underlag för att plan- och miljönämnden ska kunna skriva ut ett slutbesked när bygget är avslutat.)

Den kontrollansvarige ska också veta vad om gäller i ett bygglovsärende och kan hjälpa den sökande med att hålla koll på alla papper. (Länk till certifierade kontrollansvariga)

Efter beviljat bygglov träffas byggherren och byggnadsinspektören för ett tekniskt samråd tillsmmanas med kontrollansvarig. Då går man igenom hela bygget, kontrollplanen och möjlighet ges att komplettera med eventuella handlingar. När alla handlingar är klara skrivs ett startbesked ut som ett kvitto på att plan- och miljönämnden ger tillstånd för byggprojektet att sätta igång.

Under byggskesdet ska den kontrollansvarige och byggnadsinspektören besöka bygget minst en gång för att se att kontrollplanen följs och att inga uppenbara brister finns.

När bygget sedan är klart ska ett slutsamråd hållas för att sammanfatta projektet och har allt gått som planerat skriver byggnadsinspektören ut ett slutbesked som intygar att ärendet är avslutat och byggnaden får tas i bruk.

Slutbesked/färdigställande

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn. Vilket underlag som krävs för beslut om slutbesked i just ditt ärende framgår i beslutet om startbesked.

Läs mer och ansök om slutbesked här

På boverkets kunskapsbank kan du läsa mer om hur bygglovsprocessen går till.

Till kunskapsbanken

Mindre projekt

För mindre projekt som en carport eller inglasad altan krävs oftast ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd men en kontrollplan behövs för nästan samtliga byggåtgärder. Kontrollplanen tas fram av byggherren som i ansökan skickar med ett förslag på kontrollplan. Starbeskedet kan skrivas ut tillsammans med bygglovet och kontrollplanen, som utgörs av en enklare checklista, fylls i under byggnadsarbetet och skickas in till plan- och miljönämnden för utfärdandet av slutbesked.

Delgivning och kungörelse

Plan- och miljönämnden ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren, kända sakägare och grannar.

Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes tidningar.

Kontaktperson: Carola Nordlöf