Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Lyssna

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Omfattning på giltigheten

Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Giltighetstid

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst tre år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera...   

  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar 
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar. 
  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.   
  • under högst 3 timmar på gågata. 
     

Personligt tillstånd

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagarare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.    
   

Parkeringsavgifter

Flertalet kommuner har beslutat att personer med funktionsnedsättning med parkeringstillstånd är befriade från avgift. Däremot gäller ej avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkeringsplats.

  
Ansökan, beslut och överklagande      

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd.   
Nedan finns en länk till blanketten som används vid ansökan. Formuläret kan behövas kompletteras med läkarintyg, id-foto och underskift. Detta för att en korrekt bedömning ska kunna göras av ansökan och för att tillståndet ska kunna tryckas. Beslutande myndighet i Vännäs kommun är plan- och miljönämnden, som också är trafiknämnd i kommunen. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.  

Ansökan parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning (blanketten öppnas i ett nytt fönster/en ny flik)
 

Kontaktperson: Anna-Karin Löfgren