Sammanfattning av LSS

Lyssna

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Tanken med den nya lagen är att människor med stora funktionshinder, trots sitt funktionshinder, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Tre personkretsar

För att man ska ha rätt till någon eller några av de insatser som finns i lagen måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna som beskrivs i lagen.
 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med mer betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort och  förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ska innebära ett omfattande behov av stöd och service.

De tio insatserna enligt LSS:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
  Detta stöd kan ges av t ex kurator, psykolog, sjukgymnast m fl. De tillhör landstingets Råd och Stöd-team. Insatsen söks hos landstinget.
 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans
  Insatsen inriktar sig till svårt funktionshindrade, som behöver hjälp med personlig hygien, måltider och annan personlig service. Den här rätten kan i vissa fall även omfatta personer över 65 år.
 3. Ledsagarservice
  Målsättningen med ledsagarservice är att bryta svårt handikappade människors isolering och hjälpa denne/denna med kontakter utanför hemmet.
 4. Biträde av kontaktperson
  Människor med funktionshinder har rätt till kontaktperson - en person som ställer sig till förfogande som medmänniska. Alternativt kan hjälpen bestå av en kontaktfamilj.
 5. Avlösarservice i hemmet
  Syftet med avlösarservice är att reducera familjens belastning och verka för att föräldrar får ökade möjligheter till egna aktiviteter. Det sker genom att en person tar hand om den handikappade i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Vistelsen skall göra det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden, i första hand hos en annan familj, och dessutom kunna erbjudas som miljöombyte och rekreation för den enskilde.
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  Ungdomar över 12 år, som har omfattande funktionshinder, skall erbjudas tillsyn före och efter skolans slut och vid lov när föräldrarna förvärvsarbetar.
 8. Boende i familjehem/korttidshem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
  Insatsen ges i situationer där barnet, trots stöd i hemmet, inte kan klara av att bo kvar hos föräldrarna.
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  Denna rättighet kan bestå av en särskilt anpassad bostad, t.ex. gruppbostad med bemanning dygnet runt.
 10. Daglig verksamhet
  Personer som tillhör personkrets 1 och 2 och är i yrkesverksam ålder har rätt till någon form av daglig verksamhet.

Kontakta Anna-Maria Nilsson, 0935-143 28, för mer information.

 

Kontaktperson: Ulrica Westerlund