Cisterner

Lyssna

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som rymmer mer än 1 m3 och som används till diesel, eldningsolja eller spillolja besiktigas regelbundet. Kraven regleras i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24).

 
 
Anmälan
En skriftlig anmälan ska göras till plan- och miljönämnden innan du:
  • installerar en cistern på 1 - 10 m3 utomhus ovan mark,
  • installerar en cistern på mer än 1 m3 i mark, eller
  • hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Anmälan ska göras i god tid, minst 6 veckor, innan installationen påbörjas eller hanteringen av den brandfarliga varan sker. Större cisterner och cisterner som innehåller andra ämnen än oljor kan omfattas av sprängämnesinspektionens regelverk. För cisterner ovan mark kan bygglov krävas.


Cisterner utomhus ovan mark, 1-10 m3
Cisternerna ska besiktigas vart 6:e år (cisterner utan korrosionsskydd) eller vart 12:e år (cisterner med korrosionsskydd). Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.
 
Cisterner i mark, mer än 1 m3
Korrosionsskyddade cisterner i mark ska besiktigas vart 12:e år och ej korrosionsskyddade vart 6:e år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.
 
Inomhuscisterner, 1-10 m3
När det gäller inomhuscisterner gäller inte kravet på anmälan. Cisternerna ska kontrolleras återkommande vart 12:e år om de är korrosionsskyddade och annars vart 6:e år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren till dess att anordingen varaktigt tagits ur bruk.
 
Särskilda krav inom vattenskyddsområde
Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till plan- och miljönämnden. Besiktningsintervallet för cisterner inom vattenskyddsområde varierar mellan 3 - 12 år beroende på cisterntyp, placering, sekundärt skydd, skyddsföreskrifter m m.
 
Cistern som tas ur bruk
Om cisternen inte används ska den tömmas och rengöras. Detta bör utföras av ackrediterat företag.
Sandfyll eller gräv upp cisternen samt montera bort påfyllnadsrör och skicka intyg på det som gjorts till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
 
Vem besiktigar cisterner?
Besiktningen måste utföras av ett kontrollföretag som är ackrediterat av SWEDAC. De kontrollföretag som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner finns listade på SWEDAC:s hemsida www.swedac.se

Ytterligare information
För ytterligare information, kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Blanketter

Blankett för anmälan av cistern

Blankett för cistern som tas ur bruk

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson