Granskningsrapporter

Lyssna

Genomförda granskningar redovisas i rapporter som diskuteras och överlämnas för åtgärd till berörd(a) styrelse eller nämnd(er). Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och icke sekretessbelagda rapporter anslås på denna sida.

Rapporter

Förutom de obligatoriska granskningarna - delårsrapporten och årsredovisningen – ger kommunrevisorerna sitt sakkunniga biträde i uppdrag att genomföra ett antal granskningar i verksamheter som revisorerna bedömt viktiga att få fördjupad insyn i och som ryms inom tilldelad budget. Rapporterna öppnas i ny flik.

2016
Besluts- och byggprocessen Vegaskolan
Gator och vägar
Granskning av Liljaskolan
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Plan- och miljönämndens styrning och uppföljning av sin verksamhet
Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

2015
Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen
Granskning av bokslut och årsredovisning
Granskning av kommunens styrmodell för ekonomi och verksamhet
Översiktlig granskning av delårsrapport 2015

2014
Integration

2013
Budgetprocess Liljaskolan
Hantering av nyckeltal
Hantering av nyckeltal kortversion

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo