Rapporter

Lyssna

Genomförda granskningar redovisas i rapporter som diskuteras och överlämnas för åtgärd till berörd(a) styrelse eller nämnd(er). Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och icke sekretessbelagda rapporter anslås på denna sida.

Rapporter i hel- och kortversion

Förutom de obligatoriska granskningarna - delårsrapporten och årsredovisningen – ger kommunrevisorerna sitt sakkunniga biträde i uppdrag att genomföra ett antal granskningar i verksamheter som revisorerna bedömt viktiga att få fördjupad insyn i och som ryms inom tilldelad budget. Rapporterna upprättas även som kortversion på en A4-sida.

Granskningar

2014

Kortversion

Fullständig rapport

Skrivelse

Integration

2013

Kortversion

Fullständig rapport

Skrivelse

Budgetprocess Liljaskolan Budgetprocess Liljaskolan
Hantering av nyckeltal Hantering av nyckeltal

 

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo