Bidrag för resor och inneboende (inackordering)

Lyssna

Du som är under 20 år och studerar kan ansöka om busskort, kontant reseersättning eller inackorderingstillägg. Det kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Ansökan görs till den kommun du är folkbokförd i.

Resetillägg

Du som är gymnasieelev och är berättigad till skolskjuts men har långt till närmaste busshållplats eller inte kan nyttja kollektivtrafiken för att ta dig till skolan, kan vara berättigad till resetillägg. Resetillägget är en kontant ersättning som du kan ansöka om för uppkomna kostnader för att ta dig till och från skolan. Om du beviljas resetillägg är grundregeln att du ersätts med en summa som motsvarar kommunens kostnad för ett gymnasiebusskort.

Vem har rätt till resetillägg?

Villkor för att du som elev ska vara berättigad till resetillägg:

 • du är folkbokförd  i Vännäs kommun
 • du är elev i kommunal gymnasieskola
 • den kurs du går omfattar minst åtta veckor
 • du har minst sex kilometer mellan skola och bostad
 • Resetillägget utgår t o m vårterminen det år du fyller tjugo år
 • du kan inte utnyttja kollektivtrafik eller har ett gångavstånd av minst fyra kilometer mellan bostaden och kollektivtrafiklinje där Länstrafiken är huvudman. I det senare fallet kan du erhålla både gymnasiebusskort och resetillägg för att för att ta dig till och från busshållplatsen.

Ansökan om resetillägg
Ansökan om resetillägg görs via respektive gymnasieskola. Beslut om eventuellt resetillägg fattas av barn- och utbildningskontoret som också svarar för eventuella utbetalningar.

Du får inte ansöka om både resetillägg och inackorderingstillägg.
 
Du som övergår från pendling till inackordering under terminen är skyldig att återlämna erhållen terminsbiljett alternativt resterande kontant ersättning.


Busskort

Regler
Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Har du mer än 6 km  från din och dina föräldrars bostad (där du också är folkbokförd) kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Avståndsgränsen beräknas utifrån närmast farbara cykelväg om sommaren, d v s en kombination av cykelbanor och gator/vägar.

Var kan du ansöka om busskort och kontantersättning?

Liljaskolans expedition har en särskild person som har hand om busskort och kontantersättning (resetillägg). Om du går på ett annat gymnasium i Umeåregionen ta då kontakt med den gymnasieskolans expedition.

Användandet av busskortet
Kortet är personligt och ger dig möjligheten till två resor per dag mellan skolan och hemmet på de sträckor som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten och/eller lokaltrafiken i Umeå.
Kortet gäller under skoldagar.

Förändringar i behovet av busskort
Om du avbryter dina studier eller får inackorderingstillägg, måste du lämna tillbaka ditt busskort så snart som möjligt. Detta gäller också om du flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola.

Frågor kring busskort eller kontantersättning
Kontakta i första hand Liljaskolans expedition. Om du går på ett annat gymnasium i Umeåregionen ta då kontakt med den gymnasieskolans expedition.


Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, studerande vid kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildning, med lång resväg eller lång restid till och från hemmet som väljer att bo på studieorten kan ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

Du som är elev vid folkhögskola, fristående skola och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Ansök om inackorderingstillägg

Vem har rätt till inackorderingstillägg?
För att du som elev ska vara berättigad till inackorderingstillägg gäller följande:

 • Du är folkbokförd i kommunen
 • Inackorderingstillägg utgår t o m vårterminen det år du fyller 20 år
 • Du är heltidsstuderande
 • Du har minst 40 km mellan bostad och skola eller vid kortare avstånd har du en restid (inkl gång- och väntetid) som är minst 2 tim/dag i förhållande till skolans ramschema.


Inackorderingstillägg för inackordering på hemorten kan beviljas:

 • om dina föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året och du bor kvar i Sverige.
 • om du på grund av sociala missförhållanden i bostaden bor inackorderad och intyg från social myndighet styrker detta.

Inackorderingstillägg utgår för år 2017 med följande belopp:


Reseavstånd Belopp/månad
0-124 km 1 493 kr
125 - 599 km 1 893 kr
600km eller mer 2 193 kr
 
Inackorderingstillägg utbetalas under perioden september t o m maj (nio månader)


Ändrade förhållanden
Du som sökande är skyldig att anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget till Barn- och utbildningskontoret i Vännäs kommun. För mycket utbetalt inackorderingstillägg kan komma att återkrävas.

OBS!
Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor eller gymnasiebusskort kan normalt inte utgå samtidigt. Därför kan du som får inackorderingstillägg inte få ersättning för dagliga resor.

Kontaktperson: Kim Holmberg