Lekmannarevisorerna

Lyssna

Lekmannarevisor kallas den som av fullmäktige fått uppdraget att granska de kommunala bolagens verksamhet. De utses bland kommunrevisorerna eftersom fullmäktige beslutat om så kallad Samordnad revision. Se ”Revisionsreglementet”!

Kommunala bolagens granskning

Lekmannarevisorernas arbete regleras av Aktiebolagslagen (ABL) 10 Kap 3§ och KL 9 Kap 9§ samt eventuellt fullmäktigedirektiv fastställd av bolagsstämman. Lekmannarevisorernas granskningar ska genomföras med samma innebörd som övrig kommunal revision med undantag av räkenskaperna och styrelsens och VD:s förvaltning som granskas av bolagsstämman utsedd yrkesrevisor (auktoriserad eller godkänd). Lekmannarevisorns granskningar finansieras av bolaget.

Granskningsuppdragets fördelning mellan de olika revisionsorganen;

Lekmannarevisorn granskar enligt god revisionssed om bolagets verksamhet sköts:

  • Ändamålsenligt
  • Ekonomiskt tillfredsställande och med
  • Tillräcklig intern kontroll

Granskningen redovisas i granskningsrapporter.

Auktoriserade yrkesrevisorn granskar enligt god revisionssed bolagets:

  • Årsredovisning och bokföring
  • Styrelsens och VD:s förvaltning

Granskningarna redovisas i revisionsberättelsen.

Lekmannarevisorer 2015 - 2018

Av fullmäktige valda för perioden är i;

Vännäs Fastigheter AB

Ordinarie: Jan-Olof Bingebo         
Lillsjö 4
911 91 Vännäs
0935-430 24 eller
070-302 91 26
Kontakta Jan-Olof

Ersättare: Nils-Göran Ericsson
Vintergatan 9
911 31 Vännäs
0935-106 42 eller
070-213 06 42
Kontakta Nils-Göran

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo