God man, förvaltare, förmyndare

Lyssna

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Umeåregionen har ett gemensamt överförmyndarkontor för överförmyndarna i Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Umeå kommuner. Kontoret finns i Umeå.

Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället; underåriga, barn under 18 år samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad.

Överförmyndare

Överförmyndaren är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren handlägger ärenden och ser till att ställföreträdare sköter sina uppdrag.

God man

En god man är en person som har utsetts till att hjälpa en äldre, sjuklig eller person med psykisk funktionsnedsättning att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg.

God man är ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alll större rättshandlingar, utom de som berör den dagliga hushållningen.

Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Läs mer om att bli god man här

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom och där ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd.

Den som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam kan företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom ramen för förordnandet.

Förvaltare har inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning utan att inhämta samtycke från huvudmannen.

Förmyndare

En förmyndare är ställföreträdare för omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år.