Försäljning av folköl/tobak

Lyssna

Försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel ska anmälas hos kommunen. Försäljningsstället ska ha ett egenkontrollprogram och personalen ska regelbundet utbildas i vad som krävs för att uppfylla lagens bestämmelser.
Kommunen gör årligen tillsyn över försäljningen av folköl och tobak.

 

Tobak: Vid försäljning av tobak ska tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till en person under 18 år eller till någon man misstänker har tänkt överlämna tobaken till någon som inte har fyllt 18 år.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att ägaren ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen, görs inte det kan du som ägare drabbas av vite. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Folköl: Vid försäljning av folköl ska alkohollagens bestämmelser efterlevas. Det viktigaste kravet är att ingen försäljning får ske till en person under 18 år eller till någon man misstänker har tänkt överlämna tobaken till någon som inte fyllt 18 år. Försäljning av alkohol får inte ske till den som är märkbart påverkad av alkohol. 

Med folköl avses öl som har en alkoholhalt på högst 3,5 volymprocent. Lokalen där folköl säljs måste vara anmäld till miljö- & hälsoskyddsavdelningen som livsmedelslokal. Vid försäljning av folköl ska det även finnas försäljning av mat eller matvaror.


På försäljningsställen av folköl, tobak eller nikotinläkemedel ska det finnas en fungerande egenkontroll. Rutiner och dokumentation ska finnas som visar hur försäljningsstället uppfyller lagens krav på ålderskontroll, försäljning och marknadsföring. 

Anmälan om försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel ska skickas till den kommun där försäljningen sker.


Vännäs kommun
Kommunledningskontoret
911 81 Vännäs

För anmälan tas en handläggningsavgift ut.

Anmälan om handel med folköl 150 kr
Anmälan handel med tobak 150 kr


Dessutom tas en årlig tillsynsavgift ut enligt följande:

Tillsynsavgift handel med folköl och/eller tobak 600 kr