Servering till slutet sällskap

Lyssna

Med slutet sällskap avses förening, företag eller andra slutna sällskap.

 Kraven på vad som är slutet sällskap är mycket strikta. Tillståndshavaren ska i förväg veta vilka som kommer eller kan komma att delta i arrangemanget. Det är förbjudet att annonsera, sprida flygblad och affischera, när det har angetts i ansökan att tillståndet avser slutet sällskap.

Ansökan

Serveringstillstånd söks hos kommunen. Ansökningsblanketter kan hämtas i kommunens blankettbank. Blanketterna kan skickas direkt via internet eller skrivas ut och skickas till:
 

Vännäs kommun
911 81

Handläggningstid

För att vara säker på att få din ansökan behandlad i tid ska en komplett ansökan vara kommunen tillhanda senast fyra veckor innan evenemanget om ansökan avser tillfälligt  serveringstillstånd till slutet sällskap.

Om ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap ska en komplett ansökan vara kommunen tillhanda minst tre månader innan verksamheten startar. Kom ihåg att det kan ta längre tid att få ansökan behandlad under sommaren.

Kunskapsprov

Ett godkänt kunskapsprov måste avläggas innan ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap kan beviljas. Provet utformas av Statens folkhälsoinstitut. Prov för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd  till slutet sällskap består av 44 frågor.

Tid för prov bokas hos kommunen.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är enligt beslut i kommunfullmäktige undantaget från krav på kunskapsprov.

Avgift för ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap

Vännäs kommun tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska betalas innan ansökan behandlas. Kvitto på betald ansökningsavgift bifogas ansökan.
 
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 600 kronor
Stadigvarande till slutet sällskap, catering, provsmakning 3 300 kronor