Servering till slutet sällskap

Lyssna

Med slutet sällskap avses förening, företag eller andra slutna sällskap.

När krävs serveringstillstånd?


Om serveringen avser ett enstaka tillfälle till i förväg bestämda personer, och serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnad för inköp av dryckerna (självkostnadspris) samt om serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker så krävs inte serveringstillstånd. Samtliga krav måste vara uppfyllda.

Om alkoholen till exempel säljs med vinst så krävs serveringstillstånd.

Ett slutet sällskap innebär att tillståndshavaren i förväg ska veta vilka som kommer att delta, till exempel genom anmälning. Det får endast vara servering för i förväg bestämda personer som har en gemensam anknytning, till exempel genom en förening, ett företag eller annat slutet sällskap. Det är inte tillåtet att till allmänheten annonsera eller affischera om händelsen.

Ytterligare krav på servering

Det ska finnas lagad/på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Efter kl 23.00 får maten vara i enklare form. Tydlig annonsering av matförsäljningen bör finnas. Lättdrycker (utöver vatten) ska finnas i tillfredställande urval och omfattning.

Det ska finnas en serveringsansvarig person över 20 år. Denne, tillsammans med tillståndshavaren, ansvarar för att måttfullhet iakttas, att överservering inte sker (till exempel till den som är märkbart påverkad) och att inga underåriga serveras.

Gästerna får inte uppmanas/förmås att köpa alkoholdrycker och priset på dessa får inte vara lägre än inköpspriset jämte skäligt påslag.

Servering kan som längst beviljas till kl 01.00. 30 minuter efter serveringstidens utgång ska lokalen vara tömd.

För tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap kan endast servering av öl, vin och andra jästa alkoholdrycker beviljas.
För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap kan även starksprit beviljas.

Ansökan

Serveringstillstånd söks hos kommunen. Ansökningsblanketter kan hämtas i kommunens blankettbank. Blanketterna kan skickas direkt via internet eller skrivas ut och skickas till:

Kommunledningskontoret
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Handlingar som ska bifogas ansökan:

Stadgar, årsmötesprotokoll som visar styrelsens sammansättning samt vem som tecknar föreningens firma.

Meny/mat som ska serveras
Vem/vilka som är serveringsansvarig - namn och personnummer på dessa
Vilken loka serveringen ska ske i

Handläggningstid

Handläggningstiden beräknas från när komplett ansökan, inklusive kvitto/bevis på inbetald avgift är inkommen till kommunen.

För tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är handläggningstiden fyra veckor.

För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap är handläggningstiden tre månader. Godkänt kunskapsprov krävs innan ansökan kan beviljas vilket gör att handläggningstiden kan förlängas.  

Kunskapsprov

Godkänt kunskapsprov krävs vid stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Provet är utformat av Folkhälsomyndigheten och består av 44 frågor för detta tillstånd. Sökande bokar provtid hos kommunens alkoholhandläggare.  

Kunskapsprov krävs inte för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Avgift för ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap

Vännäs kommun tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska betalas innan ansökan behandlas. Kvitto på betald ansökningsavgift bifogas ansökan.
 
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 600 kronor
Stadigvarande till slutet sällskap, catering, provsmakning 3 300 kronor