Bygdeavgiftsmedel

Lyssna

Regleringen om bygdeavgiftsmedlens användning finns i lag med särskilda bestämmelse om vattenverksamhet samt i förordning om bygde- och fiskeavgifter. Medlen kan beviljas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel. Från och med 2016 har rutinerna för ansökan av bygdemedel förändrats.

Vad kan pengarna användas till?
Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel?
Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Vännäs kommun som hela kommunen. För att kunna söka bidrag krävs att föreningen finns registrerad i kommunens föreningsregister.
Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar söker organisationsnummer hos Skatteverket. Blankett finns på skatteverkets hemsida. Vid frågor, ring 0771-567 567.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?
Du kan söka bygdemedel till bland annat:

  • Reparationer eller investeringar i byggnader
  • Förbättringar i idrottsanläggningar
  • Energieffektivisering i byggnader


Du kan inte få bygdemedel till:

Driftskostnader

  • Investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
  • Investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
  • Kommersiell verksamhet

Finansiering
Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kr har du möjlighet att söka förskott med 33%.

Hur söker jag bygdemedel?
Kommunens handlingsplan anger riktlinjer om hur bygdeavgiftsmedel ska fördelas, vilka som kan söka samt vad som ska finnas med i en ansökan. Handlingsplanen finner du nedan.

Använd ansökningsblankett på länsstyrelsen Västerbottens hemsida. I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Dessutom ska en beräknad projekttid anges. Ansökan avseende 2017 års bygdemedel ska skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten och vara registrerad i myndighetens diariesystem senast 31 januari 2017.

Fyll i blanketten som finns under fliken "relaterad information". Skriv ut den och skriv under den med ditt namn och skicka med e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel”

Du kan också skicka din ansökan med post till:
Länsstyrelsen i Västerbotten
901 86 Umeå
Ansökan ska vara inskickad av behörig företrädare för föreningen/organisationen.

För mer och dagsaktuell information, se:

Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2017

Riktlinjer föreningsbidrag av bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel redovisningsblankett


För frågor om bygdeavgiftsmedel kontakta:
Peter Lundström,
peter.lundstrom@vannas.se

Kontaktperson: Johan Andreasson