Bygdeavgiftsmedel

Lyssna

Regleringen om bygdeavgiftsmedlens användning finns i lag med särskilda bestämmelse om vattenverksamhet samt i förordning om bygde- och fiskeavgifter. Medlen kan beviljas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Inför varje år beslutar kommunen om en handlingsplan för bygdeavgiftsmedel. Planen som anger vilken typ av projekt medlen kan beviljas för lämnas till länsstyrelsen för godkännande.

Nytt från och med 2016 är att Länsstyrelsen i Västerbotten handlägger bygdeavgiftsmedels ansökningarna.

Ansökan lämnas på särskild blankett. Till dess Länsstyrelsen tagit fram en egen blankett används den blankett som finns att ladda ner på din kommuns hemsida. I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Dessutom ska en beräknad projekttid anges i ansökan.

Ansökan avseende 2017 års bygdeavgiftsmedel ska skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten och vara registrerad i myndighetens diariesystem senast 31/1 2017. Ambitionen är att införa ett nytt elektroniskt ansökningsförfarande, men så länge detta inte är i bruk kan ansökan skickas in via e-post eller brevledes:

E-post:
Skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda: vasterbotten@lansstyrelsen.se
Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel”

Brev:
Länsstyrelsen i Västerbotten
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Ytterligare information hittar ni på Länsstyrelsens hemsida om bygdeavgiftsmedel 
 

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2016

Riktlinjer föreningsbidrag av bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel ansökningsformulär

Bygdeavgiftsmedel redovisningsblankett


För frågor om bygdeavgiftsmedel eller beställning av dokumenten i pappersform kontakta Peter Lundström, peter.lundstrom@vannas.se

Dokumenten finns även tillgängliga i receptionen i Medborgarhuset. 

Kontaktperson: Peter Lundström