Avgifter och regler

Lyssna

Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom kommunen såväl den kommunala som den som drivs i alternativ regi.

Riksdagen har ändrat i förordning 2001:160 vilket innebär att från och med
1 juli 2015 är inkomsttaket indexerat. Inkomsttaket från och med 1 januari 2017 är 45 390 kr.

OBS! Från och med 1 januari 2018 gäller nya avgiftsnivåer. Se längst ned på sidan. Inkomsttaket från och med 1 januari 2017 är 46 080 kr per månad.

Barnomsorgsavgift

Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum, vilket innebär att även inskolningsperioden debiteras fullt ut. Maxtaxan är inte kopplad till vistelsetid utan det är endast bruttoinkomsten som är avgörande för avgiftens storlek.

Inkomsttaket är från 1 januari 2017 45 390 kr. För ensamstående hälften av beloppen. Meddela oss din inkomst.

Barnomsorgsavgifter tas ut tolv månader per år.


Barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare m m) och förskola
                                                                      

Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst   1362 kr.
Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst     908 kr  
Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst     454 kr  
Barn nr 4 och fler: ingen avgift
Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka

För tre till femåringar minskas avgiften med 25 procent med anledning av rätten till Allmän förskola. Detta gäller från 1 augusti det år då barnet fyller tre år. Samma regel gäller för barn placerade i familjedaghem vilka deltar i allmän förskola. 3-5 åringar som endast deltar i allmän förskola 15 tim/vecka betalar ingen avgift.


Barn 6-13 år placerade i skolbarnomsorg (fritidshem)

Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst  908 kr    
Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst  454 kr   
Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst  454 kr 
Barn nr 4 och fler: ingen avgift
Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgift för skolbarn endast inskrivna under skollov

Skolbarn som beviljats lovplats debiteras med 100 kr per barn och närvarodag, max 1.000 kr för en månad.


Övergång till skolbarnsomsorgstaxan

Första augusti sker övergång till denna taxa för de barn som under året fyller 6 år.
 

Barn i behov av särskilt stöd

Barn 1-5 år i behov av särskilt stöd, efter särskilt beslut enligt ovanstående, erhåller en reducering med 1 % av inkomsten utifrån aktuell inkomstuppgift. Om platsen enbart disponeras upp till 15 tim/vecka eller 525 timmar per år (Skollagen 2 a kap 9§, 10§) utgår ingen avgift under den period som beslutet gäller.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25 att barn- och utbildningsnämnden från och med första januari 2002 ska tillämpa den av riksdagen beslutade maxtaxan.

Nya avgiftsnivåer gäller från 1 januari 2018

Inkomsttaket ändras från 1 januari 2018 till 46 080 kr per månad. För ensamstående hälften av beloppen.

Barnomsorgsavgifter tas ut tolv månader per år.

Barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare m m) och förskola
Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst   1382 kr.
Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst     922 kr 
Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst     461 kr  
Barn nr 4 och fler: ingen avgift
Yngsta barnet räknas som barn nr 1.


Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka
För tre till femåringar minskas avgiften med 25 procent med anledning av rätten till Allmän förskola. Detta gäller från 1 augusti det år då barnet fyller tre år. Samma regel gäller för barn placerade i familjedaghem vilka deltar i allmän förskola. 3-5 åringar som endast deltar i allmän förskola 15 tim/vecka betalar ingen avgift.

Barn 6-13 år placerade i skolbarnomsorg (fritidshem)
Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst  922 kr   
Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst  461 kr  
Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst  461 kr 
Barn nr 4 och fler: ingen avgift
Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Meddela oss din inkomst.

Kontaktperson: Tomas Åström