Förhandsbesked för byggprojekt

Lyssna

Förhandsbesked innebär att plan- och miljönämnden, om du begär det, gör en bedömning av en plats lämplighet för ett visst byggprojekt.

När ansöker man om förhandsbesked?

Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan man först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet ger dig som byggherre löftet att planerat bygglov kommer att beviljas på ansökt plats, med de förutsättningar som anges i ansökan och beslutet. Lantmäteriet brukar även kräva ett förhandsbesked innan de styckar av en tomt för att nytt bostadshus.
 
En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov. Det underlag som krävs för ett bygglov kan på detta sätt undvikas och då sparar sökanden både tid och pengar. Om man köper en obebyggd fastighet utan positivt förhandsbesked riskerar köparen att äga en fastighet som inte får bebyggas. Vid försäljning kan säljaren ansöka om förhandsbesked före försäljningen för att eventuella köpare ska veta om den går att bebygga eller inte.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs genom att blanketten ”ansökan om lokaliseringsprövning” fylls i och lämnas in till plan- och miljönämnden. I ansökan anger du bland annat vad du planerar att bygga och hur du löser vatten, avlopp, infartsväg mm. En kartskiss över tomten och placering av byggnader ska även bifogas ansökan (Här hittar du mer information om enskilt avlopp)
Ett bra underlag underlättar och förkortar handläggningstiden.

Skicka in din ansökan via post till:
Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 VÄNNÄS

Du kan även komma in och lämna din ansökan direkt till oss på medborgarhuset eller maila oss på plan.miljonamnden@vannas.se

 

Handläggning av ärendet

Ärendet bereds av miljö- och byggavdelningen där de bl.a. undersöker om det finns några riksintressen på platsen och hämtar in ev. synpunkter från grannar, trafikverket, miljö- och hälsoskydd m.fl.

Beslutet tas sedan av plan- och miljönämndens politiker. De har sammanträden ungefär en gång varannan månad. Här kan du se sammanträdestiderna. För att din ansökan ska hinna beredas bör ansökan lämnas in minst en månad före ett nämndssammanträde.

Om de beviljar förhandsbeskedet har du, från den dag förhandsbeskedet vunnit laga kraft, 2 år på dig att ansöka om bygglov. Att förhandsbeskedet vunnit laga kraft betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Kontaktperson: Carola Nordlöf