Kungörelse: Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 52:1 (särskilt boende), Vännäs kommun, Västerbottens län

Lyssna

Plan- och miljönämnden har tagit fram samrådshandlingar för detaljplan över del av fastigheten Vännäs 52:1 i Vännäs tätort. Syftet att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad (särskilt boende), en ny infartsväg samt parkeringar för verksamheten.

Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen. Samrådstiden är från och med 2018-05-23 till och med 2018-06-14 och handlingarna finns förutom här nedan, även tillgängliga på:

  • Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen
  • Biblioteket i Vännäs och Vännäsby


Samrådshandlingar

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans
med namn, adress och telefonnummer senast torsdagen den 14 juni 2018 till:
Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden@vannas.se

Upplysningar:
Carola Nordlöf
Samhällsplanerare/Byggnadsinspektör
Tel: 0935-14213
E-post: carola.nordlof@vannas.se

Dnr: POM 2017/225-214