Detaljplan för Olofsborg, Vännäsby

Lyssna

Plan- och miljönämnden har tagit fram samrådshandlingar för detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg) och en del av fastigheten VÄNNÄS 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder samt ett grönområde för dagvattenhantering/infiltration och lek/rekreation på fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg), utöka utemiljön för intilliggande förskola - Snickargården (RENEN 4), utöka markområdet till redan befintliga småhustomter inom kvarteret Stenhuggaren samt tillskapa en ny villatomt vid kvarteret Stenhuggaren, mot Kvarnstigen.

Samråd

Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen och samrådstiden är från och med 2019-02-14 till och med 2019-03-06. Under denna tid finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

  • Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen
  • Vännäs kommuns hemsida, www.vannas.se/detaljplaner (klicka på pågående detaljplaner för att se plankarta mm.)
  • Biblioteket i Vännäs och Vännäsby

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans
med namn, adress och telefonnummer senast onsdagen den 6 mars 2019 till:
Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden[at]vannas.se.

För upplysningar kontakta;
Carola Nordlöf, Samhällsplanerare
Tel: 0935-142 13
E-post: carola.nordlof[at]vannas.se

Välkomna med synpunkter och frågor!