Underrättelse om granskning gällande detaljplan för fastigheterna VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg) och del av VÄNNÄS 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län

Lyssna

Plan- och miljönämnden har tagit fram granskningshandlingar för detaljplan för VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg) och del av VÄNNÄS 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder samt ett grönområde för dagvattenhantering/infiltration och lek/rekreation på fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg), utöka utemiljön för intilliggande förskola Snickargården (RENEN 4), utöka markområdet till redan befintliga småhustomter inom kvarteret Stenhuggaren samt tillskapa en ny villatomt vid kvarteret Stenhuggaren, mot Kvarnstigen.

Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen och granskningstiden är från och med 2019-04-16 till och med 2019-04-30. Under denna tid finns granskningshandlingarna tillgängliga på:

  • Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen
  • Vännäs kommuns hemsida, www.vannas.se/detaljplaner. Klicka på pågående detaljplaner.
  • Biblioteket i Vännäs och Vännäsby

Granskningsunderrättelse (PDFversion, öppnas i ny flik)

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer, senast måndagen den 30 april 2019 till:

Vännäs kommun,
Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden@vannas.se

För upplysningar kontakta;
Carola Nordlöf, Samhällsplanerare
Tel: 0935-142 13
E-post: carola.nordlof[at]vannas.se

Välkomna med synpunkter och frågor!

/Plan- och miljönämnden