Granskningsunderrättelse för detaljplan för ändring av detaljplaner i Vännäs tätort, Vännäs Kommun

Lyssna

Plan- och miljönämnden har tagit fram granskningshandlingar till detaljplan för ändring av detaljplaner i Vännäs tätort. Syftet med planändringen är i huvudsak att se över byggrätter och upphäva förbud mot vindsinredning.

Detaljplanen innebär att villatomter inom planområdet får bebyggas med 25% av fastighetsarean dock max 400 kvm byggnadsarea och max 400 kvm bruttoarea.

Vilka detaljplaner som berörs framgår av granskningshandlingens plankarta.
Planändringen bedöms inte avvika från kommunens översiktsplan men ha ett stort allmänt intresse varvid planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Granskningstiden är från och med 2019-05-16 och till och med 2019-06-05. Under denna period finns handlingarna tillgängliga på:

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planändringen.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast onsdagen den 5 juni 2019 till:

Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden,
911 81 Vännäs eller via e-post:
plan.miljonamnden[at]vannas.se

Upplysningar:
Carola Nordlöf, Samhällsplanerare
0935-14213
carola.nordlof[at]vannas.se