Pågående detaljplaner

Lyssna

Här kan ni följa kommunens arbete med pågående detaljplaner. Sidan uppdateras med framtagna planhandlingar i den takt som de tas fram.

Detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:1 m.fl., Centrumplan, i Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplanenens syfte är att skapa ett grönare centrum med fokus på trafiksäkra och tydliga stråk för oskyddade trafikanter. Planförslaget möjliggör även utveckling av de berörda privatägda fastigheterna.

Granskningshandlingar:


Status: Detaljplanen är utställd på granskning under perioden 2020-02-26 till 2020-03-17.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast måndag den 17 mars 2020 till:

Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden,
911 81 Vännäs eller via e-post:
plan.miljonamnden@vannas.se
 

Detaljplan för ändring av detaljplaner i Vännäs tätort (avseende utökad byggrätt)

Syftet med planen är att se över byggrätter samt upphäva förbud mot: inredning av vind, max antal bostadslägenheter samt inredande av gårdsbyggnad till bostad. Detta för att åstadkomma en enhetligare tillåten byggnadsarea för fristående villor samt bestämmelser för bostadsfastigheter inom Vännäs tätort.

Status: Detaljplanen är antagen 2019-06-18 och vann lagakraft 2019-07-16

Detaljplan för VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg) och del av VÄNNÄS 34:4 i Vännäsby

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder samt ett grönområde för dagvattenhantering/infiltration och lek/rekreation på fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg), utöka utemiljön för intilliggande förskola Snickargården (RENEN 4), utöka markområdet till redan befintliga småhustomter inom kvarteret Stenhuggaren samt tillskapa en ny villatomt vid kvarteret Stenhuggaren, mot Kvarnstigen.

Status: Detaljplanen är antagen 2019-06-18 och vann lagakraft 2019-09-09. 

Detaljplan för ändring av detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 35:1

Syftet med planändringen är att möjliggöra för en garagebyggnad inom kyrkofastigheten i anslutning till församlingsgården i Vännäsby. Avsikten är att ny byggnad ska harmoniera med omkringliggande bebyggelse och områdets höga kulturmiljövärden.

Status: Antagandehandlingar är under framtagande.

Detaljplan för fastigheten Hjåggsjö 1:13

Syftet med planen är att ge förutsättningar för fritidshusbebyggelse med cirka10-15 tomter inom ett område vid sydöstra delen av Hjåggsjö.

Status: Samrådshandlingar är under framtagande.

Detaljplan för fastigheten ALDEBARAN 1 och 2

Planbesked har sökts för ny detaljplan för att skapa förutsättningar för uppförande av ett flerbostadshus med tillhörande gårdshus/förråd samt yta för parkeringsplatser.

Status: Beslut om planbesked finns.

Detaljplan för fastigheten ÖVERINGENJÖREN 4

Syftet med planen är att ge förutsättningar för nybyggnad av handelslokaler/bostäder. Även grusplanen, öster om fastigheten, (S:1) samt ÖVERINGENJÖREN 5 studeras inom planarbetet.

Status: Ett planprogram är upprättat, samrådshandlingar är under framtagande.

Kontaktperson: Carola Nordlöf