Pågående detaljplaner

Lyssna

Här kan ni följa kommunens arbete med pågående detaljplaner. Sidan uppdateras med framtagna planhandlingar i den takt som de tas fram.

Ändring av detaljplan för stadsäga 810 m.fl. Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Aktuell ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra utökning av befintlig verksamhet inom detaljplanen samt att hindra att användningen i framtiden övergår till tyngre industri. Därför ändras användningen av kvartersmark från industri [J], till verksamhet med begränsad områdespåverkan [Z].

Idag har den kommunala fastighets-, gatu- och VA-verksamheterna sina förråds- och personallokaler på platsen och i takt med att Vännäs växer ökar också behoven för dessa verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin ansökan om planbesked angett att ytterligare förrådsbyggnader krävs. Förutom att utöka byggrätten och byggnadshöjden avses ett av förråden placeras väster om befintlig bebyggelse, varför användningsgränsen för kvartersmark behöver utökas.

Samrådshandlingar har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen.


Samrådstid: Från och med den 2021-01-25 och till och med den 2021-02-08

Eventuella synpunkter måste inkomma skriftligt och inlämnas tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast måndagen den 8 februari 2021 till:

Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden@vannas.se

Detaljplan för Detaljplan för Kv. Fabriken mfl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av dels småhusbebyggelse på grund av stor efterfrågan på småhustomter och dels en förskola dimensionerad för upp till 6 avdelningar. Befintliga verksamheter inom planområdet, längs Stationsvägen, kommer också att ses över inom planarbetet samt fastighetsindelningar inom kvarteren Diamanten och Kosmos.

Granskningshandlingar har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen.


Granskningstid: Från och med den 26 januari 2021 och till och med den 9 februari 2021.

Eventuella synpunkter måste inkomma skriftligt och inlämnas tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast tisdagen den 9 februari 2021 till:

Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden@vannas.se


Beslut gällande undersökning om risk för betydande
miljöpåverkan avseende detaljplan för Kv. Fabriken m.fl. Ändring av detaljplan för kvarteren FÄLLAN och ÅKERN m m inom VÄNNÄSBY INDUSTRIOMRÅDE Vännäsby, Vännäs kommun

Planändringen avser att ändra användningen för fastigheten Tegen 1, del av gällande detaljplan, från endast Handel till Handel och publika verksamheter. Del av plankartan har kompletterats med ny användning för verksamheter samt reglering av markens nyttjande inom kvartersmark.

Status: Granskningshandlingar är under framtagande, samrådstiden löpte ut den 1 december 2020.

Detaljplan för del av fastigheten HJORTEN 5

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål genom utökad användning på en redan bebyggd fastighet

Status: Samrådshandlingar är under framtagande.

Detaljplan för BRÄNNAN 1:4 (Tallbackens Camping).

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för att utöka befintlig verksamhet (Tallbackens stugby) med småstugor.

Status: Samrådshandlingar är under framtagande

Detaljplan för Brån 24:1, Brån S:7 och Sunnanå S:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsfastigheter för småhusbebyggelse.

Status: Samrådshandlingar är under framtagande.

Detaljplan för fastigheten HJÅGGSJÖ 1:13

Syftet med planen är att ge förutsättningar för fritidshusbebyggelse med cirka10-15 tomter inom ett område vid sydöstra delen av Hjåggsjö.

Status: Framtagandet av samrådshandlingar är vilande.

Detaljplan för fastigheten ALDEBARAN 1 och 2

Planbesked har sökts för ny detaljplan för att skapa förutsättningar för uppförande av ett flerbostadshus med tillhörande gårdshus/förråd samt yta för parkeringsplatser.

Status: Beslut om planbesked finns.

Detaljplan för fastigheten ÖVERINGENJÖREN 4

Syftet med planen är att ge förutsättningar för nybyggnad av handelslokaler/bostäder. Även grusplanen, öster om fastigheten, (S:1) samt ÖVERINGENJÖREN 5 studeras inom planarbetet.

Status: Ett planprogram är upprättat, framtagandet av samrådshandlingar är vilande.

Detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:1 m.fl., "Centrumplan", i Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplanenens syfte är att skapa ett grönare centrum med fokus på trafiksäkra och tydliga stråk för oskyddade trafikanter. Planförslaget möjliggör även utveckling av de berörda privatägda fastigheterna.

Status: Planen är antagen

Kontaktperson: Carola Nordlöf