Hantering av personuppgifter

Vännäs kommun behandlar en mängd olika personuppgifter för att kunna leverera kommunala tjänster till de medborgare och brukare som nyttjar dem. Till exempel hanterar kommunen uppgifter på personer inskrivna i omsorgen eller skolan. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Kort om GDPR, Dataskyddsförordningen

Lagen som styr personuppgiftsbehandling kallas för Dataskyddsförordningen, eller internationellt för GDPR (General Data Protection Regulation). Med Data menas alla typer av personuppgifter, till exempel information om en persons kön, ålder, telefonnummer, adress eller liknande.

Dataskyddsförordningen menar att all behandling av personuppgifter är laglig om den uppfyller någon av de rättsliga grunderna. Det kan till exempel vara:

 • Avtal (exempel: anställningsavtal, avtal med kund)
 • Allmänt intresse (exempel: forskning, statistik, arkiv, utbildning eller biblioteksverksamhet)
 • Myndighetsutövning (exempel: bygglov, ekonomiskt bistånd)
 • Rättsliga förpliktelser (exempel: bokföringsskyldighet)
 • I vissa fall kan kommunen inhämta samtycke, till exempel vid bildpublicering i marknadsföringssyfte.
 • Varje nämnd/verksamhet ansvarar för sina egna personuppgiftbehandlingar.

Integritetsskyddsmyndigheten IMY

I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som ansvarar för att granska kommunens hantering av personuppgifter. Läs mer om myndighetens uppdrag på: imy.se Länk till annan webbplats.

Dina rättigheter

Få information och rätta uppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Vännäs kommuns verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig, samt rätt att få dina personuppgifter raderade.

Du har alltid rätt att kontakta oss om du tror att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Specificera så tydligt som möjligt vad du upplever att vi gör fel.

Flytta personuppgifter

Om du har ett avtal med oss, eller vi behandlar personuppgifter med ditt samtycke, och behandlingen görs automatiskt i ett datasystem, så har du rätt till dataportabilitet. Det betyder att du ska kunna få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss i ett sådant format att du kan använda dem på annat håll, till exempel en annan IT-miljö.

Radera uppgifter

Vännäs kommuns verksamhet styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Det betyder att verksamheten följer bestämmelser i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får därför sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Om du begär att få personuppgifter raderade utreder vi utifrån gällande lagstiftning om det är möjligt. Du får information om resultatet av utredningen.

Skulle dina uppgifter komma att raderas så meddelar vi även dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – om det inte visar sig omöjligt eller alltför svårt. Vill du veta vilka vi lämnar meddelande till så informerar vi dig om det.

Ta tillbaka ett samtycke

När vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke så har du rätt att ta tillbaka samtycket. Det betyder att vi i fortsättningen inte får använda dina uppgifter. Observera alltså att om du återkallar ditt samtycke så påverkar det bara behandlingen av personuppgifter framåt i tiden. Behandlingen som skett innan samtycket återkallades är fortfarande laglig. Det innebär också att vi inte nödvändigtvis kan radera uppgifterna eftersom vi styrs av regelverket kring allmänna handlingar (se stycket om att Radera uppgifter).

Invända mot behandling av uppgifter

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. Om du gör en invändning så måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre än dina intressen för att få fortsätta med behandlingen. Du måste specificera vilken behandling du invänder mot.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Behandlingen för direkt marknadsföring måste då upphöra.

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • Om du har bett att dina uppgifter ska rättas så kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som vi utreder din fråga.
 • Om personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär att användningen av uppgifterna begränsas.
 • Om du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen med vår behandling.
 • Om du har gjort invändningar så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder din fråga.
 • Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi att meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller alltför svårt. Vi meddelar även dig innan begränsningen upphör.

Begära ut personuppgifter (registerutdrag)

För att begära ut personuppgifter om dig (registerutdrag) som kommunen hanterar måste du först legitimera dig. Du lämnar in en begäran om registerutdrag via receptionen. Kommunen har en månad på sig att handlägga ditt ärende.

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag om du vill ha mer specifik information om vår behandling av dina personuppgifter. Är du vårdnadshavare till minderåriga kan du också få ta del av uppgifter om dina barn. Ange tydligt vilken information du vill ta del av.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor. Skicka e-post till vårt dataskyddsombud eller skicka en fråga per post.

Skicka e-post till dataskyddsombudet

Skicka post

Vännäs kommun
Att: Dataskyddsombud
Östra Järnvägsgatan 1
911 81 Vännäs

Vänd dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter.