Brottsförebyggande rådet

När polis och kommun samordnar sina insatser blir det brottsförebyggande arbetet än mer verksamt och parternas resurser används mer effektivt. Just detta är syftet med samverkan – att åstadkomma något mer än vad den ena parten ensam kan åstadkomma.

Samverkan i det brottsförebyggande arbetet innebär att parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att tillsammans minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens skadeverkningar.

Om rådet

Vännäs kommun har ett lokalt brottsförebyggande råd som består av minst en medarbetare från respektive förvaltning samt länets två kommunpoliser. Det brottsförebyggande rådet ska arbeta strategiskt och kunskapsbaserat. Ett kunskapsbaserat arbete inom det brottsförebyggande området handlar om att parterna tillsammans förebygger och förhindrar brott genom att tänka långsiktigt och lösa de problem som orsakar brottsligheten.

I arbetet ingår att kartlägga och analysera problem, planera och implementera åtgärder samt utvärdera hur åtgärderna påverkat grundproblemen.