Medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av, och ett viktigt verktyg, i kommunens och polisens brottsförebyggande samverkan. I medborgarlöftena anger parterna gemensamt vilka områden som ska prioriteras i det brottsförebyggande arbetet de kommande åren. Vidare är medborgarlöftena ett sätt att kommunicera till medborgarna om utvalda delar i det brottsförebyggande arbetet.

Syftet med medborgarlöftena är att öka tryggheten och förebygga brott i Vännäs kommun. Medborgarlöftena bygger framför allt på de åsikter som medborgarna har förmedlat genom olika enkäter samt den brottsstatistik som finns för kommunen.

Vännäs kommun är och upplevs idag som en mycket trygg kommun - både den faktiska brottsligheten och oron för att bli utsatt för brott är låg. Trots det är det viktigt att fortsätta arbetet för att Vännäs ska bli en ännu tryggare plats. Vännäs kommun och Polisen lovar därför att under åren 2023–2025 fokusera sitt arbete på att:

  • Öka tryggheten på platser som upplevs som otrygga
  • Förbättra trafiksäkerheten och minska störande trafik med motorfordon
  • Förebygga och minska alkohol- och narkotikaanvändningen bland unga i kommunen
  • Förebygga inbrott och bedrägerier
  • Förebygga våld i nära relationer

Klicka på respektive medborgarlöfte för att läsa mer!

Utifrån medborgarlöftena komma kommunen och polisen under 2023 att ta fram en åtgärdsplan som beskriver vad som ska göras för att kommunen och polisen tillsammans ska uppfylla varje löfte.

Öka tryggheten på platser som upplevs som otrygga

I de undersökningar som genomförts sedan 2020 så har ungefär hälften uppgett att det finns platser i Vännäs kommun som anses vara otrygga. Det är framför allt två områden som pekas ut - strandpromenaden och järnvägstunneln. Även området omkring tunneln upp mot järnvägsparken upplevs av vissa som otryggt.

Strandpromenaden upplevs som otrygg när det är mörkt ute. Till viss del är det ett problem som är svårt att komma åt eftersom strandpromenaden ligger avskilt. Järnvägstunneln upplevs även den otrygg främst när det är mörkt.

Det finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till otrygga platser, särskilt i de yngre åldrarna. I kommunens ungdomsenkät som genomförs i skolorna uppger ca 50 % av flickorna på högstadiet i Vännäs att det är otryggt att vara ute på gator och torg på kvällstid, att jämföra med 10 % av pojkarna i samma ålder. För vuxna är mönstret detsamma men skillnaden mellan könen är mindre.

Åtgärder för att öka tryggheten på otrygga platser tas fram under 2023.

Förbättra trafiksäkerheten och minska störande trafik med motorfordon

Trafikbrott utgör en relativt stor del av de anmälda brotten i Vännäs kommun. Det är dessutom det området som lyfts mest frekvent i medborgarnas enkätsvar om problemområden i Vännäs, då särskilt med fokus på buskörning.

Trafikproblematiken tar sig dels uttryck i vårdslös körning både i och utanför tätorterna. Där är rattfylleri en känd riskfaktor som vi vet är ett problem både bland ungdomar och vuxna.

Ett annat problem kopplat till trafiken är högljudd och störande körning på opassande tider. Även detta är något som många medborgare anmärker på.

Åtgärder för att öka tryggheten på otrygga platser tas fram under 2023.

Förebygga och minska alkohol- och narkotikaanvändningen bland unga i kommunen

Narkotikaanvändning bidrar till ökad otrygghet, både direkt genom påverkade människor, och indirekt genom att finansiera kriminell verksamhet. Att se till att ungdomar inte börjar bruka narkotika är ett effektivt sätt att långsiktigt minska droganvändningen i samhället. Bland ungdomar i Vännäs kommun så är det en mindre grupp som brukar narkotika och mycket få använder det regelbundet. De allra flesta är inte intresserade av att testa narkotika, däremot är relativt lättillgängligt att få tag på för den som vill. Andelen ungdomar som uppger att de använder narkotika i Vännäs kommun ligger på samma nivå som för snittet i landet.

För att förebygga och minska narkotikaanvändningen i kommunen så behöver både tillgången och efterfrågan på narkotika minska.

Alkoholkonsumtionen bland unga har halverats sedan 80-talet i Sverige. Fortfarande innebär dock alkoholkonsumtion bland unga en ökad risk att bli brottsutsatt och en ökad risk att hamna i ett missbruk senare i livet. En försenad alkoholdebut minskar också risken för narkotikakonsumtion. Alkoholdebuten bland gymnasieelever i Vännäs kommun har varit vanligast mellan 14–16 års ålder där tjejerna debuterat något tidigare än killarna.

Åtgärder för att öka tryggheten på otrygga platser tas fram under 2023.

Förebygga inbrott och bedrägerier

Inbrott är ett av de brott som flest i Vännäs kommun oroar sig för att bli utsatta för. Sedan 2019 så har antalet stölder och inbrott minskat i kommunen, vilket skulle kunna bero på en pandemieffekt där fler personer har varit hemma. Det finns flera beprövade metoder för att minska antalet inbrott, till exempel grannsamverkan.

Bedrägerier är ett brott som har ökat i Sverige de senaste åren. Ett bra skydd mot bedrägerier är att känna till hur myndigheter och företag fungerar samt hur bedrägerier kan gå till. Det är därför ett brott som lämpar sig mycket bra för förebyggande arbete.

Förebygga våld i nära relationer

Det finns ett väldigt stort mörkertal för våld i nära relationer, de allra flesta som blir utsatta anmäler inte brottet. Våld i nära relationer är också ett relativt osynligt brott som oftast sker i hemmet. Det är därför en typ av våld som är särskilt viktig att arbeta förebyggande mot.

Män är mer utsatta för misshandel än kvinnor, men våldet mot män sker i större utsträckning på publika platser av okända gärningspersoner. Det är en typ av våld som samhället har lättare att agera mot eftersom det är synligt. Av de anmälda vålds- och sexualbrotten mot kvinnor i Vännäs de senaste åren är gärningspersonen bekant med kvinnan i 90 % av fallen. I 40 % av anmälningarna för misshandel är det kvinnans partner som stått för våldet. Som tidigare nämnt finns ett stort mörkertal utöver de anmälda brotten.

Även barn utsätts för våld i nära relationer. Det handlar inte bara om direkt våld mot barn, sedan 2021 är det även brottsligt att utsätta barn för att bevittna våld i nära relation.