Det geografiska ansvaret

Regeringen har det geografiska områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala områdesansvaret. Vännäs kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker plats att bo och verka i.

Genom god planering och beredskap ska kommunen förhindra och minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid kriser och extraordinära händelser.

Varför arbetar kommunen med krisberedskap?

Vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas. Globalisering, specialisering och nya tekniska lösningar är exempel på hur vår vardag förändras och förenklas. Utvecklingen medför dock också risker som kan göra samhället mer sårbart och öka känsligheten för störningar.

Infrastruktursystem, t.ex. IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att fungera – och dessa är också funktioner som vårt samhälle i högsta grad är beroende av. Olika typer av händelser, såsom översvämningar, snöoväder och stormar, riskerar att medföra störningar på el- och vattenförsörjning, vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Detta ställer krav på att kommunen har planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Utgångspunkten för alla kommuners krishanteringsarbete regleras i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer.

Dessutom finns en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där målbeskrivningar, riktlinjer och statens förväntningar på kommunerna finns beskrivna.

Hur förbereder vi oss?

Vi vill att förtroendevalda, kommunens personal och kommuninvånare ska vara förberedda om en oönskad händelse skulle inträffa. För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser arbetar kommunen bl.a. förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, utbildningar och övningar samt rådgivning till medborgare.