Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Krisplaner

Vid en kris, samhällsstörning eller andra oönskade händelser har genomarbetade krisplaner stor betydelse. Vännäs kommun har flera typer av planer och rutiner för hantering av extraordinära händelser.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Vännäs kommuns risk- och sårbarhetsanalys är framtagen för att öka kunskapen om de risker och sårbarheter som finns inom kommunen, samt vilka konsekvenser oönskade händelser kan få.

Vännäs kommuns risk och sårbarhetsanalys för 2023-2026 Pdf, 870.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Krisledningsplan

Vännäs kommuns krisledningsplan beskriver bl.a. krisledningsorganisationens uppbyggnad och verksamhet, uppgifter och rutiner för krisledningsnämnd, krisledningsgrupp, serviceenhet m.m.

Vännäs kommuns krisledningsplan 2023-2026 Pdf, 825.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplanen beskriver hur Vännäs kommun ska hantera den interna och externa kommunikationen före, under och efter en samhällsstörning eller extraordinär händelse.

Styrdokument

Första året under varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om ett styrdokument. I dokumentet beslutas om krisledningens organisation, vilka fokusområde kommunen ska arbeta med m.m.

Vännäs kommuns styrdokument för krisberedskap 2023-2026 Pdf, 227.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning och övning

För varje ny mandatperiod genomförs en förmågeanalys och en utbildnings- och övningsplan tas fram. Planen är ett inriktningsdokument som styr den grundläggande och utbildnings- och övningsplaneringen. Under mandatperioden tillkommer utbildningar och övningar utifrån utbud och omvärldens krav.

Utbildnings- och övningsplan 2023-2026 Pdf, 282.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännäsby

Länsstyrelsen Västerbotten har, i samråd med bl.a. Vännäs kommun och Umeå kommun, tagit fram en Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännäsby (rapport 451-1615-2015). Planen lägger grunden för ett långsiktigt arbete med att minska områdets utsatthet för översvämningar, samt att förbättra samhällets förmåga att agera vid översvämningar som är så stora att de inte kan förebyggas.