Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Attrahera flera

Attrahera flera är ett samverkansprojekt Umeåregionens kommuner emellan och handlar om att paketera och sälja regionen på ett sätt som attraherar kompetens, nya företag samt ökar förutsättningarna för befintliga företag att växa.

Projektet ska ge företagen bättre förutsättningar att minska sårbarheten, utveckla stödstrukturer och nya affärsmodeller. Utifrån företagens behov ska projektet bidra till att utveckla företagens konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt. Projektet ska arbeta horisontellt över kommungränserna med att koppla samman företag, organisationer, kompetenser och företagsfrämjare. Projektet utvecklar stödjande kluster och ekosystem där näringslivet, kommunerna och privata aktörer samagerar för att hitta idéer och hållbara lösningar på gemensamma utmaningar.

Mål och resultat

Projektet ska bidra till en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga och växande små- och medelstora samt mikroföretag, med välutvecklade kluster och ekosystem. Projektet ska utveckla en horisontell stödstruktur tillsammans med företagen i regionen utifrån deras behov av hållbar omställning. Det ska även utvecklas nya hållbara affärsmodeller för ökad jämlik attraktions- och konkurrenskraft. Tillväxtförutsättningarna för företagen i kranskommunerna ska öka och fler affärsrelationer ska skapas. En tydlig och systematiserad koppling till stadens breda samt specialiserade erbjudande av kompetens och företagsfrämjande stödsystem till näringslivet ska utvecklas. Detta ska ske genom projektet Attrahera Flera och dess huvudaktiviteter: Företagsattraktion-Kompetensattraktion-Samhällsattraktion. Projektet ska också utveckla och etablera ett arbetssätt med ett digitalt stödsystem för horisontellt processarbete.

Målgrupper;

  • Små och medelstora företag i Umeåregionen
  • Akademi- och forskningsaktörer, företagsfrämjande aktörer, offentliga organisationer

Om projektet

Attrahera flera pågår i tre år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2025 och är medfinansierat av Region Västerbotten och Europeiska Regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket med syftet att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Attrahera flera drivs i samverkan mellan kommunerna Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Umeå. Vännäs kommun är projektägare.

Kontaktpersoner, Vännäskommun

Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Område Samhällsattraktion
Tel: 0935-141 43
Skicka e-post till Christin

Jenny Stensson
Näringslivsutvecklare
Område Kompetensattraktion
Skicka e-post till Jenny


Projektkommuner

Projektkommuner

Medfinansiärer

Umeå kommun
Region Västerbotten och EU