En tätortsnära skog på Gothnellska halvön

Mellan Vännäs och Vännäsby ligger den Gothnellska halvön - ett cirka 20 hektar stort skogsområde som varit svåråtkomligt. Med hjälp av medfinansiering från det statliga bidraget LONA (lokalt naturvårdsprojekt) har Vännäs kommun under 2020-2022 utvecklat Gothnellska halvön till en tätortsnära skog.

Från att ha varit ett svårtillgängligt skogsområde finns nu stigar, grillplatser, ett vindskydd, vägvisare och informationsskyltar på området, som ligger direkt i anslutning till Vännäs fritidsområde.

Den enskilt största skillnaden när det gäller tillgänglighet till platsen är den vackra hängbron över Tvärån för fotgängare. Invigningen av bron ägde rum den 17 juni 2022 och det är Vännfors bygg som har byggt den. Vännäs kommun har själva bekostat bron som kostade cirka 1 miljon kronor att bygga.

På Gothnellska halvön bedriver Vännäs kommun nu ett hyggesfritt skogsbruk, vilket är lämpligt för tätortsnära skogar, då ett sådant skogsbruk ofta är mer vilsamt för ögat än traditionellt skogsbruk.

Pedagogik utomhus

Tack vare sitt tätortsnära läge är Gothnellska halvön en utmärkt plats för utomhuspedagogik. Vindskyddet som finns på platsen är byggt för att förskolan Myrans barn och Vegaskolans elever men även andra skolelever ska kunna vara utomhus på halvön året om- i alla väder. Förskolans och skolans personal har även fått utbildning i naturpedagogik från Naturskolan, Umeå kommun. På informationstavlorna vid entrén finns det skyltar som uppmuntrar till eget utforskande på halvön.

Vad har gjorts i projektet på Gothnellska halvön?

Inom ramen för LONA-projektet, finansierat av Naturvårdsverket, har Vännäs kommun kunnat utföra följande:

 • Planering för ett hyggesfritt skogsbruk och pedagogiskt lärande på halvön, samt projektledning och samverkan med olika aktörer i projektet.
 • Holmen skog har röjt stigar och grillplatser.
 • Bänkar har tillverkats och köpts in liksom eldstäder till grillplatser och soptunnor.
 • Informationstavlor med kartor och information om hyggesfritt skogsbruk samt pedagogiskt material har satts upp.
 • Utbildningsinsatser i utomhuspedagogik personal från förskolan Myran och Vegaskolans fritids.
 • Vägvisningsskyltar har satts upp.
 • Vindskydd har projekterats och byggts av Vännfors bygg.
 • Arbetsmarknadsenheten Vännäs kommun har städat stigar från sly och stubbar samt målat vindskyddet.
 • Färg har köpts in för att markera stigarna med en orange markering.

Egen finansiering av Vännäs kommun

 • Holmen skog AB har avverkat fröträd enligt hyggesfri metodsamt genomfört blädning.
 • Vännfors bygg AB har byggt en hängbro över Tvärån.
 • Spänger har byggts av Vännäs kommuns gatu-och parkavdelning.

Läs mer om att besöka Gothnellska halvön här

LONA logotyp