Grön cykel- och gångväg

Vännäs kommun fick bidrag från Boverket, för åren 2019-2021, för ett projektet för att skapa en tryggare och trevligare skolväg för barn och ungdomar i centrala Vännäs. Bidraget var till syfte att utveckla urbana miljöer till mer gröna och hälsosamma platser och omfattade 450 000 kr, 50 % av de beräknade kostnaderna.

Området som även kallas för "gröna stråket", och omfattas av projektet, ligger längs den gång- och cykelväg som löper under och längs med järnvägen från lokstallarna, genom viadukten och ända fram till järnvägsparken.

De beviljade åtgärderna:

  • en "grön" bullerreducerande skärm mot järnvägen (det vill säga bullerplank med växtlighet),
  • planteringar och mötesplatser längs med gång- och cykelvägen,
  • avskärmningar med växtlighet mot bilparkeringar,
  • upp-öppning och utveckling av den befintliga järnvägsparken samt nya planteringar och buskage vid viadukten.

Åtgärderna väntas minska bullernivåerna från intilliggande järnväg, gynna biologisk mångfald, ge skugga, förbättra lokalklimatet samt bidra till estetiska värden. Projektet var viktig del i den pågående centrumplaneringen (2023) där stort fokus ligger på just säkrare gång- och cykelstråk samt ett trevligare och grönare centrum att mötas och umgås i.

Under 2019 ritade landskapsarkitekter på det gröna stråkets utformning och innehåll. I det uppdraget ingick även att skissa på en ny torgyta i anslutning till järnvägsparken.

Se skiss (PDF, öppnas i en ny flik) Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om bidraget som kommunen sökte finns på Boverkets hemsida. Se länklistan nedan.

Gröna stråket