Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Centrumpromenad och viadukten

Färglägg Vännäs

Under 2022 jobbade Vännäs kommun med ett platsutvecklingsprojekt för handel och service i Vännäs. Under projektet kom det fram ett behov av att jobba mer med platsens identitet och visuella uttryck för att skapa ett attraktivare centrum.

Efter projektets avslut har kommunen, näringslivet och fastighetsägare i centrum gjort gemensamma platspromenader och listat åtgärder för hur vi kan få ett attraktivare och tryggare centrum.

En centrumgrupp har bildats under 2023 som jobbar med frågorna löpande och i den gruppen har ett antal viktiga platser/stråk identifierats som idag upplevs otrygga och i behov av uppfräschning för att upplevas som attraktiva.

Projektet "Färglägg Vännäs"

Som en fortsättning i arbetet med att skapa ett attraktivt och tryggt centrum ska Vännäs kommun jobba med ett projekt som handlar om att "färglägga” Vännäs centrum. I projektet kommer vi att jobba med medskapande som metod där olika kreatörer tillsammans med Vännäs barn och unga ska skapa konst som kan få ta plats i det offentliga rummet och på så vis bidra till ett attraktivare centrum. I detta projekt vill vi lyfta in barn och ungas perspektiv och låta dem vara en del av samhällsutvecklingen genom att vara med och skapa sin plats. Målet med projektet är att:

  • Skapa ett attraktivare centrum
  • Öka tryggheten i centrum
  • Skapa inbjudande gång och cykelstråk som bidrar till rörelserikedom
  • Bidra till att stärka Vännäs platsvarumärke och våra identitetsbärare som är Samskapande och skola.

Arbetet är indelat i olika mindre uppdrag utifrån viktiga platser som identifierats av centrumgruppen som otrygga eller i behov av upprustning och färg. Totalt kommer vi att jobba med minst 3 platser och för varje plats kommer en kreatör att upphandlas för att leda just det uppdraget.

Viadukten mot Lägret

Första platsen vi kommer jobba med är viadukten på väg upp till Lägret
Upphandlad kreatör är Jessica Arevärn

En av de platser som har identifierats under 2023 är "Gröna Stråket" i Vännäs, ett viktigt stråk för gång och cykel och där många barn och ungdomar färdas dagligen till och från skolorna. Detta stråk börjar vid viadukten som leder upp till Lägerområdet och löper genom centrum till Vegaskolan.

En rad åtgärder har gjorts längs stråket senaste åren för att det ska upplevas som trevligt och tryggt men det finns fortfarande en del platser längs vägen som upplevs otrygga, däribland viadukten under järnvägen. Denna plats kommer att vara den första platsen som vi jobbar med där målet är att leda barn och unga efter trygga vägar till Vegaskolan, bli ett rörelserikt stråk och att få mer konst på plats som skapar attraktivitet.

Under våren kommer vi att hålla workshops tillsammans med en förskola och en klass från Hammarskolan som ska få vara med och skapa konsten som ska få ta plats i viadukten.

Kontaktperson för projektet är
Emelie Höglander