Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Älvsmötet i Vännäsby

Förstudie om nytt friluftsområde vid älvsmötet Vindelälven/Umeälven

Vännäs kommun har fått statligt bidrag på cirka 90 000 kr till att genomföra ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen.

Projektet är en ettårig förstudie som knyter an till Vännäs kommuns översiktsplan om att utveckla ett nytt friluftsområde i Vännäsby, vid älvsmötet mellan Vindelälven/Umeälven, även kallat ”Rompa”.

  • Målet med förstudien är att öka kunskapen om de olika anpassningar av naturmiljön som behövs för att kunna anlägga ett nytt friluftsområde. I området finns skyddsvallar mot översvämning och därför behöver markundersökningar utföras så att ett nytt friluftsområde kan anläggas utan att skada vallarna.
  • En viktig del av förstudien är också att genom samverkan med intressenter och boende på området öka förståelsen för olika aktörers verksamheter och markanvändning.

Projektet startar den 1 februari 2023 och pågår till den 31 juni 2024.

Kontaktperson:
Annika Nordenstam
Skicka e-post till Annika