Landsbygdsutveckling

En levande landsbygd och ett öppet landskap är viktiga delar av den lokala och den regionala utvecklingen och en förutsättning för tillväxten i vår tätortsnära landsbygd.

Leader Umeåregionen

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Idériket Umeåregionen 2030

Sedan 2021 har den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 (tidigare URnära) tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor ansökt om att få bilda ett leaderområde. I juni 2022 kom det efterlängtade beskedet från Jordbruksverket om att ansökan gått igenom och att Umeåregionen, som ett av 40 områden i Sverige, får möjlighet att bilda leaderområde för EU-programperioden 2023-2027. För detta tilldelas området en budget på över 37 miljoner kronor från vilket föreningar, organisationer och företag kan söka pengar. Det tänkta leaderområdet omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner (med undantag från Umeå stad) och kommer heta Idériket Umeåregionen 2030.

Framtida projekt ska bidra till gemensam strategi

Idériket Umeåregionen 2030 kan som tidigast starta verksamheten i januari 2023. Först då blir det möjligt att söka pengar från leaderområdet. Framtida projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi, som visar vilka behov och möjligheter som finns på Umeåregionens landsbygder. Strategin, som närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor varit med och utformat, bygger på fyra mål och insatsområden. Dessa handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Vad händer härnäst?

Under hösten 2022 och våren 2023 kommer en hel del förberedande arbete göras inför leaderområdets start. Bland annat ska ett verksamhetskontor bildas och personal anställas. På Idériket Umeåregionens webb går det att hålla sig uppdaterad i leaderarbetet och läsa den lokala utvecklingsstrategin.

Till ideriket2030.se Länk till annan webbplats.

Hur fungerar Leader?

Med hjälp av ett leaderområde kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. Ett leaderområde får endast omfatta landsbygd, vilket i detta sammanhang definieras som tätorter upp till max 20 000 invånare. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Dokumentation från Workshop om framtidens landsbygder i Umeåregionen

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 erbjuder stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

​Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur, och en modern, attraktiv landsbygd. Landsbygdsprogrammet innehåller företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling.

Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor för hela Sverige i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Vi räknar med att programmet kommer att tillföra ca 1,5 miljarder kronor till Västerbottens län under perioden.

Ansök om stöd

Ansök om stöd via e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. För att använda tjänsten behövs en e-legitimation och fullmakt.

Har du en projektidé som passar inom Landsbygdsprogrammet kan du kontakta näringslivsavdelningen för att bolla tankar och idéer.