Fjäril på skogsstjärna

Ökad biologisk mångfald och vilda pollinatörer i Vännäs kommun

Vännäs kommun har fått statligt bidrag på cirka 500 000 kr till att genomföra ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilda pollinatörer (insekter, dag-och nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar) som lever vilt i naturen och om vilka åtgärder som behöver genomföras för att gynna dem.

Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver därför vår hjälp.

Skolor, föreningar och fastighetsägare ska engageras i projektet

Kommunen kommer att genomföra projektet tillsammans med föreningar, fastighetsägare, skolor och allmänhet med start den 1 februari 2023 och pågå under 2 år.

Det handlar bland annat om att inventera kommunens egna grönytor/slaghackeytor i tätorterna Vännäs och Vännäsby och därefter anlägga ett antal provåtgärder på några av dessa ytor.

En annan del i projektet handlar om att öka kompetensen kring skötsel som gynnar biologisk mångfald och vilda pollinerare. Där ska kommunen arrangera utbildningar och workshops som riktar sig till såväl offentliga som privata fastighetsägare inom Vännäs kommun och angränsande kommuner (i mån av plats).

Vännäs kommun kommer också att erbjuda kunskapshöjande workshops tillsammans med föreningslivet i kommunen med särskilt fokus på byaföreningar men också riktat mot allmänheten.

Kontaktperson:
Annika Nordenstam
Skicka e-post till Annika