Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Om EU-finansierade projekt

Under senare år har ett stort antal verksamheter kunnat utvecklas med stöd av extern finansiering via EU-projekt och andra externa källor. Därigenom har såväl näringsliv som offentlig och ideell sektor tillförts utvecklingsmedel.

Näringslivsavdelningen har kommunens uppdrag att arbeta med internationaliseringsfrågor och EU-information. Näringslivsavdelningen medverkar med information och som samtalspartner i projektutveckling såväl inom den kommunala sfären som inom privat och ideell verksamhet.

EU:s strukturfonder och program brukar benämnas som "sammanhållningspolitiken" och har som mål att bidra till ekonomisk och social sammanhållning inom EU och dess regioner. För att effektivt genomföra politiken är ett nära samarbete mellan lokal, regional, nationell och europeisk nivå en nödvändighet.

Mål för sammanhållningspolitiken

För den nya programperioden har EU kommissionen satt upp tre mål för den nya sammanhållningspolitiken, Sveriges åtta regioner kommer under perioden att tilldelas medel för insatser inom mål 2 och mål 3.

 • Mål 1. Konvergens
 • Mål 2. Regional konkurrenskraft och sysselsättning
 • Mål 3. Europeiskt territoriellt samarbete

Strukturfonderna i Sverige

För programperioden har Sverige tilldelats ca 15 miljarder kronor i strukturfondsmedel, ca 13 miljarder satsas i mål 2 och ca 2 miljarder i mål 3. Strukturfondsmedlen kräver nationell medfinansiering. Strukturfondsarbetet i Sverige finansieras av de två strukturfonderna:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
 • Europeiska socialfonden (ESF)

Målet syftar till att förutse och främja ekonomiska förändringar genom ett begränsat antal prioriterade insatsområden:

 1. Innovation och förnyelse
 2. Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
 3. Tillgänglighet
 4. Strategiskt gränsöverskridande samarbete

Mål 2, Regional konkurrenskraft och sysselsättning

Sveriges arbete med detta mål har delats upp på ett nationellt och åtta regionala program. För oss här i Bjurholm och Västerbotten innebär det att vi tillhör området Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten). Nutek är förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen och de finansieras av ERUF.

Det nationella strukturfondsprogrammet arbetar med det prioriterande insatsområdet Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Det finansieras av ESF och förvaltas av det Svenska ESF-rådet.

Mål 3, Territoriellt samarbete

Är en vidareutveckling av det s.k gemenskapsinitiativet Interreg. Målet är att främja ökad integration och samarbete mellan regioner för att bidra till utveckling av EU:s regioner. Genomförandet kommer att ske genom tre programtyper:

 1. Gränsöverskridande program:
  Det gränsöverskridande samarbetet sker mellan gränsregioner som fysiskt gränsar till varandra. Syftet är att genom aktiva och strategiska åtgärder utveckla en attraktiv gränsregion.
 2. Transnationella program:
  I de transnationella programmen sker samarbeten i större angränsande områden. De kan innefatta regioner eller hela nationer.
 3. Interregionala program:
  Det interregionala programmet är europatäckande. Regioner från hela Europeiska Unionen, Norge och Schweiz kan ingå i programmets projekt. Tyngdvikten för samarbetet läggs vid erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer.