Tidigare projekt

Här kan du läsa mer om tidigare, avslutade projekt som kommunen deltagit i.

OBS! Listan på projekt är inte fullständig. Har du information om ett tidigare projekt som inte finns med? Skicka ett e-postmeddelande till webbsvarig via länken nedan.

Skicka e-post till webbansvarig via vårt synpunktsformulär Länk till annan webbplats.

Våra tidigare projekt:

En tätortsnära skog på Gothnellska halvön 2020-2022

Mellan Vännäs och Vännäsby ligger den Gothnellska halvön - ett cirka 20 hektar stort skogsområde som varit svåråtkomligt. Med hjälp av medfinansiering från det statliga bidraget LONA (lokalt naturvårdsprojekt) har Vännäs kommun under 2020-2022 utvecklat Gothnellska halvön till en tätortsnära skog.

Läs mer om projektet

Från att ha varit ett svårtillgängligt skogsområde finns nu stigar, grillplatser, ett vindskydd, vägvisare och informationsskyltar på området, som ligger direkt i anslutning till Vännäs fritidsområde.

Den enskilt största skillnaden när det gäller tillgänglighet till platsen är den vackra hängbron över Tvärån för fotgängare. Invigningen av bron ägde rum den 17 juni 2022 och det är Vännfors bygg som har byggt den. Vännäs kommun har själva bekostat bron som kostade cirka 1 miljon kronor att bygga.

På Gothnellska halvön bedriver Vännäs kommun nu ett hyggesfritt skogsbruk, vilket är lämpligt för tätortsnära skogar, då ett sådant skogsbruk ofta är mer vilsamt för ögat än traditionellt skogsbruk.

Pedagogik utomhus

Tack vare sitt tätortsnära läge är Gothnellska halvön en utmärkt plats för utomhuspedagogik. Vindskyddet som finns på platsen är byggt för att förskolan Myrans barn och Vegaskolans elever men även andra skolelever ska kunna vara utomhus på halvön året om- i alla väder. Förskolans och skolans personal har även fått utbildning i naturpedagogik från Naturskolan, Umeå kommun. På informationstavlorna vid entrén finns det skyltar som uppmuntrar till eget utforskande på halvön.

Vad har gjorts i projektet på Gothnellska halvön?

Inom ramen för LONA-projektet, finansierat av Naturvårdsverket, har Vännäs kommun kunnat utföra följande:

 • Planering för ett hyggesfritt skogsbruk och pedagogiskt lärande på halvön, samt projektledning och samverkan med olika aktörer i projektet.
 • Holmen skog har röjt stigar och grillplatser.
 • Bänkar har tillverkats och köpts in liksom eldstäder till grillplatser och soptunnor.
 • Informationstavlor med kartor och information om hyggesfritt skogsbruk samt pedagogiskt material har satts upp.
 • Utbildningsinsatser i utomhuspedagogik personal från förskolan Myran och Vegaskolans fritids.
 • Vägvisningsskyltar har satts upp.
 • Vindskydd har projekterats och byggts av Vännfors bygg.
 • Arbetsmarknadsenheten Vännäs kommun har städat stigar från sly och stubbar samt målat vindskyddet.
 • Färg har köpts in för att markera stigarna med en orange markering.

Egen finansiering av Vännäs kommun

 • Holmen skog AB har avverkat fröträd enligt hyggesfri metodsamt genomfört blädning.
 • Vännfors bygg AB har byggt en hängbro över Tvärån.
 • Spänger har byggts av Vännäs kommuns gatu-och parkavdelning.

Läs mer om att besöka Gothnellska halvön här

LONA logotyp

Näringslivsprojekt 2019-2022

Näringsliv i samverkan (NIS 6.0) var ett samverkansprojekt med samverkansparterna Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun samt Bjurholms kommun. Syftet med projektet var att utveckla metoder med direkt nytta för företagen för att främja företagande, fler startade företag och ökad konkurrenskraft.

Läs mer om projektet

Mål

Det övergripande målet var att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för nya och befintliga företagsamt överbrygga skillnader i de inomregionala förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag. Projektets huvudmål var fler och växande företag genom att utveckla metoder och lägga grunden för strategisk, långsiktig näringslivsutveckling med breddad näringslivsstruktur och nyföretagande.

Målgrupp

Den primära målgruppen var små och medelstora företag, män och kvinnor som vill starta eller utveckla sina företag inom de ingående kommunerna. Projektets strategi för att nå underrepresenterade grupper var att de horisontella kriterierna jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering användes som verktyg i projektgenomförandet för att främja nya idéer och ge möjlighet till likvärdigt stöd.

Vilka arbetade i projektet?

Bjurholms kommun var projektägare av projektet. I NIS-projektet samverkade de fem kranskommunerna Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun. Varje kommun hade en lokal projektledare i projektet.

Hur finansieras projektet?

Finansiärer var de deltagande kommunerna (Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun) Tillväxtverket och Region Västerbotten.

MatSam - projekt för lokal mat 2020 till 2022

Samarbetsprojektet för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner – MatSam – arbetar för att matproducenter och råvaruförädlare i deltagande kommuner ska kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat. För att klara det är handeln, restauranger och kaféer viktiga samarbetspartners.

Läs mer om projektet

Målet är att fler producenter etableras, att lönsamheten ökar i befintliga företag och att det ska bli enklare för slutkonsument att kunna köpa och uppleva lokal mat. Projektet arbetar också för att minska matsvinnet längs hela kedjan.

På sikt vill vi att fler arbetstillfällen skapas och att vårt område svarar upp mot det nationella målet att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Korta fakta om projekt MatSam

 • Projektet pågår från 2 november 2020 till november 2022.
 • Projektägare är Vännäs kommun som arbetar i nära samarbete med projektpartnerna Umeå kommun och Nordmalings kommun.
 • Finansiering kommer från projektägaren och parterna samt Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond.
 • Inom projektet ska ett stort anta företagsbesök göras och workshops, studieresor, rundabordssamtal hållas.
 • MatSam är en förkortning av ”Samarbetsprojekt för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner”.

Ta del av våra nyhetsbrev

Här kan du läsa aktuella och tidigare nyhetsbrev från projektet MatSam.

europeiska jordbruksfonden

Fossilfria transporter i norr 2018-2021

Projektet pågick mellan 2018-2021 och leddes av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr. Syftet var att ge kommunerna förutsättningar för att ställa om till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen - detta i enlighet med det nationella målet om att utsläppen av växthusgaser från vägtransporter ska minska med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Läs mer om projektet och resultatet på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Bredband till fler 2016-2020

Projektet startade 2016 och pågick fram till 2020.

Stolpe in för Stad och Land (SiSL) 2016-2019

Projektet pågick 2016-2019 och arbetade för att öka kunskapen om e-mobilitet och stärka nätverket kring elbilar i norra Sverige. Samtidigt byggde projektet laddstolpar för elbilar från Härnösand till Kiruna. Projektet hade en budget på 25 miljoner SEK och finansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Klimatklivet.

Här hittar du till våra laddstoplar