Rådgivande organ

I Vännäs kommun finns ett folkhälsoråd samt ett forum för funktionshindrade- och pensionärer som även det i många avseenden fungerar som ett kommunalt råd.

Läs mer om rådens verksamhet nedan. För ytterligare information om sammanträdena, kontakta kommunen genom vannas.kommun@vannas.se eller kommunväxeln.

Folkhälsorådet

I vännäs kommun finns ett råd som arbetar med frågor som rör folkhälsoan - Folkhälsorådet. Folkhälsorådet är ett samverkansforum för frågor som rör folkhälsa med uppdrag att möjliggöra god och jämlik hälsa för medborgarna i Vännäs kommun.

I folkhälsorådet möts representanter för de kommunala nämnderna, de kommunala förvaltningarna och regionen för att diskutera, initiera, utveckla och planera för insatser inom folkhälsoområdet. Övriga för Vännäs kommun viktiga folkhälsoaktörer inbjuds till rådet utifrån aktuella frågeställningar.

Folkhälsorådet fattar inte några formella beslut utan är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och övriga nämnder i frågor som rör lokalt folkhälsoarbete.

Mer om rådet:

Ordförande
Maria Olofsson, C

Sekreterare
Anneli Eriksson, verksamhetsutvecklare
Anneli.Eriksson@vannas.se


Näringslivsråd

Som en del i arbetet med att främja företagsklimat och få förståelse för olika aktörers villkor finns ett näringslivsråd i Vännäs. Vid rådets sammanträden diskuterar deltagarna både strategiska utvecklingsfrågor samt ibland direkta operativa åtgärder.

I Näringslivsrådet deltar kommunens kommunal- och oppositionsråd, tjänstepersoner från olika förvaltningar och Liljaskolans gymnasium. Från näringslivet deltar representanter för Företagarna, Handel, LRF, Handelsbanken, Swedbank och Vännäs Fastigheter AB.

Sammankallande
Christin Westman
Skicka e-post till Christin


Funktionshindrades och pensionärers råd

Funktionshindrades och pensionärers råd (FPR) är en mötesplats där kommunen och de berörda organisationerna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Förutom representanter för handikapp- och pensionärsorganisationerna deltar tjänstemän, nämndernas presidier samt en representant för Vännäs vårdcentral.

Ordförande
Anna Frej
Skicka e-post till Anna


Vännäs landsbygdsråd

Vännäs Landsbygdsråd är en ideell förening som ska verka för en utveckling av landsbygden i kommunen. Vännäs Landsbygdsråd ska vara byarnas språkrör gentemot Vännäs kommun och övriga myndigheter.

Rådet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, ska aktivt arbeta för ökad samverkan mellan byarna. Landsbygdsrådet fungerar som remissinstans gentemot kommunen i viktiga frågor.

Vännäs Landsbygdsråd håller regelbundna möten dit alla som har intresse för landsbygdsutveckling är välkomna. Där diskuteras aktuella frågor, kommande arrangemang och projekt. Föreningen har varit projektägare för att antal projekt under den period de varit verksamma.Personer från Landsbygdsrådet sitter också med i en rad olika utvecklingsgrupper ino såväl kommunen som regionen, länet och nationen. Detta för att få en så bred förankring och informationsstrudning som möjligt. I samband med årsmötet under fastställs varje år en verksamhetsplan för det kommande året.

Till landsbygdsrådets Facebooksida Länk till annan webbplats.