Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Vår organisation och verksamhet

Vännäs kommun är en av Sveriges 290 kommuner och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunledningen

Kommunledningen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Mer om kommunledningen

Kommunledningen sammanträder ungefär en gång i månaden. Gruppen beslutar i frågor som rör flera av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Kommunchef
Karolina Johansson

Biträdande kommunchef
Henrik Åström

Samhällsbyggnadschef
Vakant

Barn- och utbildningschef
Tomas Åström

Socialchef
Ulrica Westerlund

Gymnasiechef
Maria Öhgren

Politisk ledning och uppdrag

Kommunalrådet är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. I Vännäs kommun finns även ett halvtidsarbetande oppositionsråd som representerar den politiska minoriteten i kommunen. Kommunal- och oppositionsråden sitter med i kommunstyrelsen.

Mer om den politiska ledningen

Kommunalråd
Anna Frej (S)

Oppositionsråd
Anders Nilsson (C)

Gruppledare
Viktoria Lapinniemi (V)
Jan Nilsson (M)
Krister Andersson (MP)
Hans-Inge Smetana (KD)
Emma Lundkvist (SD)

Förvaltningar, nämnder och bolag

I Vännäs kommun finns tre kommunala förvaltningar, Kommunstyrelseförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Vård- och omsorgsförvaltningen.

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har barn- och utbildningsnämnden en förvaltning som heter barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen har verksamhet som tillhör både kommunstyrelsen samt plan- och miljönämnden. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden har beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

I Vännäs kommun finns följande förvaltningar:

 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Liljaskolan

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens övergripande förvaltning. Medarbetarna ska både ge olika former av service till allmänheten och vara en stödfunktion för kommunens andra verksamheter.

Förvaltningens tre områden

Förvaltningen är indelad i tre områden beroende på vilken typ av kommunal service som avdelningarna erbjuder.

Samhällsstöd

 • Räddningstjänsten
 • Kostavdelningen
 • Infrastrukturavdelningen (renhållning, gator/VA samt park och fritid, kommunförråd)

Samhällsutveckling

 • Planerings- och utvecklingsavdelningen
  (samhällsplanering, näringslivsutveckling, turism, föreningsutveckling, kollektivtrafik, krisberedskap, GIS)
 • Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
  (arbetsmarknad, flyktingmottagning)
 • Miljö- och byggavdelningen
  (miljö- och hälsoskydd, Plan och bygg)
 • Fritidsgården

Verksamhetsstöd

 • Ledningskansliet
  (administration, kommunikation, utredning, verksamhetsutveckling, vaktmästeri och reception)
 • HR-avdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • IT-avdelningen
  (intern och extern IT)

Förvaltningsledning

Karolina Johansson, kommunchef
Henrik Åström, biträdande kommunchef

Hitta till oss

Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Ö Järnvägsgatan 1, Medborgarhuset
Postadress: 911 81 Vännäs
Telefon, kommunväxeln: 0935-140 00
Fax: 0935-140 10
E-post: vannas.kommun@vannas.se

Övrig e-post: plan.miljonamnden@vannas.se
(miljö- och byggavdelning samt räddningstjänst)

Vegagatan 14

IT-avdelningen/kontoret, Flyktingmottagningen, arbetsmarknadsenheten samt fritidsgården finns alla placerade på Vegagatan 14 (tidigare Växhuset).

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Förvaltningen styrs politiskt av Barn- och utbildningsnämnden.

Hitta till oss

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Södra Drottninggatan 7, våning 2

Fler kontaktuppgifter till Barn- och utbildningsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

Via vård- och omsorgsförvaltningen kan du få hjälp du kan få genom socialtjänsten, äldreomsorgen, färdtjänst och verksamheten för personer med olika funktionsvariationer. Förvaltningen styrs politiskt av Vård- och omsorgsnämnden.

Värdighets- och servicedeklarationer

Vård- och omsorgsnämnden har antagit Värdighets- och servicedeklarationer för verksamheten inom förvaltningen. Ta del av dessa via PDF-filen nedan.

Värdighets- och servicedeklarationer Pdf, 268.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hitta till oss

Vård- och omsorgsförvaltningen
Södra Drottninggatan 2

Reception
Öppettider: kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00

Telefon: 0935-143 11
Fax: 0935-140 12

Fler kontaktuppgifter till vård- och omsorgsförvaltningen

Liljaskolans gymnasium

Vännäs fastigheter AB

Vännäs Fastigheter AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Bolaget har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck och är även kommunens fastighetsavdelning.

Kontakt

VD Per Lundqvist
Tel: 072-519 44 91

Vännäs Fastigheter AB
Östra Järnvägsgatan 9 B
Postadress: 911 81 Vännäs
Telefon: 0935-140 51
www.vannasfastigheter.se

Ledamöter i styrelsen

Anna Frej, S, ordförande
Ulf Eriksson (C), vice ordförande
Christer Wirth (M)
Johan Ågren (S)
Hans-Inge Smetana, KD

Ersättare

Ewa Vennberg (S)
Per Nyström (V)
Anders Nilsson (C)

Styrning och lagar

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglagen.