Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Försäljning av folköl

Försäljning av folköl ska anmälas hos kommunen. Försäljningsstället ska ha ett egenkontrollprogram och personalen ska regelbundet utbildas i vad som krävs för att uppfylla lagens bestämmelser. Kommunen utför tillsyn över försäljningen.

Folköl är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. För att få sälja folköl krävs att du anmäler försäljningen till kommunen. Om du redan har ett serveringstillstånd behöver du inte göra en anmälan om servering av folköl.

Krav för detaljhandel med och servering av folköl:

 • Folköl får endast säljas/serveras i verksamheter som är registrerade enligt livsmedelslagen hos kommunens Miljöavdelning.
 • Försäljning av mat ska finnas i samband med ölförsäljning.
 • Det ska finnas ett egenkontrollprogram för verksamheten som används och fungerar.

Egenkontrollsprogram

Varje företag som bedriver detaljhandel med - eller servering av - öl är skyldigt att utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över försäljningen. För denna egenkontroll skall företaget utforma ett egenkontrollprogram. Programmet ska beskriva vilka rutiner som tillämpas vid försäljning av öl för att undvika överträdelser av försäljningsbestämmelserna. Syftet med programmet är att det ska säkerställa att försäljningsreglerna kommer att följas, samt att förhindra att det uppstår olägenheter i samband med försäljningen. Det bör också finnas en beredskap för att vidta åtgärder i det fall bestämmelserna inte följs eller då olägenheter uppstått. Vilka åtgärder det är bör framgå av programmet. Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen och risken för langning.

Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas på lämpligt sätt.

En kopia av egenkontrollprogrammet ska skickas in till kommunen i samband med anmälan. Det bör även finnas en kopia av egenkontrollprogrammet i butiken/serveringen.

Försäljningsregler för folköl

 • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder skall legitimation begäras. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation skall försäljning nekas.
 • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år (s.k. langning).
 • Vid marknadsföring av folköl skall särskild måttfullhet iakttas. Marknadsföringen får ej vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
 • För att sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd för livsmedelsförsäljning enligt livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Ansökan görs hos Vännäs kommuns miljöavdelning.
 • Livsmedelsutbudet ska vara brett och varierat med mejeriprodukter, torrvaror, frysmat samt konserver. Det räcker inte med ett kiosksortiment eller med enstaka varor ur någon eller ett par av varugrupperna.
 • Folköl får endast serveras i verksamheter som serverar lagad varm mat. Minimikravet kan anses vara uppfyllt om det t ex serveras pizza, varma smörgåsar, varm korv, hamburgare. Mat måste serveras under den tid folköl serveras. Det måste även finnas ett utbud av alkoholfria drycker.
 • Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Tillsyn

Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna och restaurangerna som säljer eller serverar folköl. Det innebär att vi regelbundet gör inspektioner på butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till företagaren.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen, se flik "handläggningsavgifter serveringstillstånd".

Anmälningsavgift

Kommunen tar ut en anmälningsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen. Läs mer under Avgifter och taxor.