Artikeln publicerades 2 februari 2022

Kungörelse: Inbjudan till samråd angående Vännäsby avloppsreningsanläggning

Vännäsby avloppsreningsanläggning ska söka ett ändringstillstånd hos Miljöprövningsdelegationen för komplettering med ett ytterligare reningssteg.

Syftet med den planerade ombyggnationen är att följa gällande miljölagstiftning om gränsvärden för utsläpp av organiskt material.

Vännäs kommun driver och ansvarar för Vännäsby avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer. Anläggningen uppfördes 1974. I anläggningen hanteras avloppsvatten från Vännäs kommuns samhällen, Vännäs och Vännäsby, Västra och Östra Spöland samt Brån, samt slam från trekammarbrunnar.

Ca 6 500 personer är anslutna till anläggningen. I enlighet med miljöbalken håller kommunen samråd för att berörda parter ska få möjlighet att yttra sig innan en ansökan tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning inlämnas till Miljöprövningsdelegationen.

Samrådshandling

Senast den 28 februari 2022 behöver vi ha in dina synpunkter.

Kontakt
Infrastrukturavdelningen
Telefon: 0935-14 000 (växeln)
soporochvatten(at)vannas.se