Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 7 juni 2022

Där Vindelälven och Umeälven möts

Trafikverket informerar: Det senaste om ny gång- och cykelbro över Vindelälven

Under hösten kommer Trafikverket att påbörja upphandlingen inför byggandet av den nya gång- och cykelbron över Vindelälven vid Vännäsby. Byggstart planeras ske våren 2023 och byggtiden är beräknad till två år.

Projektet sträcker sig från Vännäsbyvägen, väg 544 till E12/väg 628 mot Östra Spöland. Syftet med projektet är att skapa en framtida sammanhållen gång- och cykelväg mellan Umeå och Vännäs samt förbättra trafiksäkerheten i området.

I samband med brobygget kommer Trafikverket att bygga trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen mellan E12 och väg 628 (mot Östra Spöland) och vid busshållplatsen, bland annat gång- och cykelväg och trottoar samt en refug på E12. Belysningen kommer också att förbättras.

Parallellt med brobygget kommer Trafikverket att förbättra säkerheten i plankorsningen med järnvägen öster om älven. Detta är ett eget projekt, men byggs samtidigt.

Information om projektet på Trafikverkets hemsida: E12, Vindelälven vid Vännäsby, gång- och cykelbro - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.