Artikeln publicerades 28 mars 2023

En scen med ballonger

Sök kulturarrangemangsbidrag för 2023

2023 delar Barn- och utbildningsnämnden ut ett kulturarrangemangsbidrag, riktat till föreningar som vill genomföra kulturella arrangemang för allmänheten.

Detta kan ni söka bidrag för

Ni kan söka bidrag för ett eget arrangemang, del av ett annat arrangemang eller som ett arrangemang i samarbete med andra aktörer. Arrangemanget kan hel- eller delfinansieras av bidraget. Bidraget kan användas till arvoden, inköp eller andra omkostnader som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras som planerat.

Regler

  • Ansökan för 2023 ska ha inkommit till BoU senast 30 april 2023.
  • Föreningen ska uppfylla allmänna krav i kommunens bidragsreglemente.
  • Max en ansökan och max 20 000 kr i bidrag per förening.
  • En förening kan söka för ett eller flera arrangemang.
  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och genomföras under perioden maj till december 2023.

Beslut om tilldelning av bidrag fattas av barn- och utbildningsnämnden 16 maj 2023.

Till ansökningsformuläret Länk till annan webbplats.

Bedömningskriterier

Utöver bidragsreglementets syftesbeskrivning kommer följande kriterier att vara vägledande vid bedömning:

  • Hur väl arrangemanget kommer Vännäs medborgare till del.
  • Hur väl arrangemanget verkar för att inkludera olika definierade målgrupper.
  • Hur resurseffektivt arrangemanget är planerat.

Ansökningarna bedöms utifrån Vännäs kommuns syfte med bidrag till ideella föreningar samt bidragets bedömningskriterier. Se vidare information i Vännäs kommuns Bidragsreglemente.

Till bidragsreglemetet Länk till annan webbplats.

Redovisning av bidraget

Redovisning ska vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast två månader efter arrangemangets genomförande, dock senast 31 december 2023.

Utbetalning sker efter godkänd redovisning.