Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 5 april 2023

Plankarta

Granskning: Ändring av detaljplan för del av fastigheterna VÄNNÄS 34:4, 3:27 m.fl

Planändringens syfte är att möjliggöra för ytterligare en tomt för småhusbebyggelse, inom befintligt bostadsområde.

Befintlig vändplan samt gång- och cykelstråk inom området behöver justeras i samband med planändringen för att berört område ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och detaljplanen ligger ute på granskning mellan 2023-04-05 - 2023-04-25.

Granskningshandlingar och information om hur du skickar in synpunkter hittar du på vannas.se/detaljplaner