Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 18 april 2023

Mikrofon vid talarstol. I bakgrunden syns kommunens logotyp samt Vännäsmönstret.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde från 17 april

Kommunfullmäktige måndagen den 17 april – vad hände, vem var där, vilka beslut fattades och hur påverkas du som invånare av dessa? Läs vidare här för en sammanfattning. Längst ner på sidan kan du se livesändningen från mötet.

Sammanfattning

Alla ordinarie ledamöter, förutom oppositionsråd Anders Nilsson, C, hade möjlighet att närvara i denna fina vårdags sammanträde som började med gruppmöten halvnio och fortsatte med sammanträde fram till kvart i fem.

Säkerhetsläget

Under mötet informerade biträdande kommunchef Henrik Åström informerade om säkerhetsläget och hur kriget i Ukraina påverkar kommunen. Han pratade bland annat om hur vi återuppbygger totalförsvaret vilket sker stegvis. Kommunen samverkar bland annat med Länsstyrelsen, Säpo, Polisen och Försvarsmakten men även med samhällsviktiga företag och civilsamhällets olika organisationer (som Röda Korset, kyrkor). Planering har påbörjats för beredskapslager för bränsle, livsmedel, läkemedel, skyddsutrustning med mera.

Datumparkering

Motionen från Sofia Blomquist, C, med flera, om datumparkering ledde inte till någon egentlig diskussion utan bifölls med viss revidering. Beslutet innebär att datumparkering pausas årligen mellan 1 juni och 30 september. Från 1 oktober till och med den 31 maj gäller datumparkering enligt nuvarande regler. Tvåtimmarsparkering med p-skiva inom centrumfyrkanten berörs inte av detta beslut utan fortsätter att gälla. En ledamot påpekade i talarstolen att detta beslut inte innebär att parkeringsövervakning upphör, utan den fortsätter även under sommaren (utifrån alla de vanliga parkeringsreglerna enligt trafikförordningen).

Hantering av kommunens hållbarhetsberedning

Ett ärende som däremot ledde till många inlägg och replikskiften var hanteringen av kommunens hållbarhetsberedning. Majoritetens förslag var att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela kommunorganisationen, och att det övergripande ansvaret för dessa frågor ska ingå i kommunstyrelsens ansvar. Oppositionen anser att det skulle kunna leda till att hållbarhetsfrågorna nedprioriteras om inte den särskilda beredningen för dessa frågor finns kvar. Efter en lång debatt beslutades det enligt majoritetens förslag. Ledamöterna från C, KD och MP reserverade sig mot det beslutet.

Investeringsbudget för förskola på Vännäsborg

Ärendet med flest olika talare handlade om justerad investeringsbudget för 8-avd förskola på Vännäsborg. På grund av ökade kostnader (ökade materialkostnader, oförutsedd inflationsökning) så har kostnaden för den planerade förskolan på Vännäsborg kraftigt ökat och förslaget var att öka investeringsbudgeten med 20 miljoner kr för detta projekt, från 46,2 mkr till 66,2 mkr. Oppositionen föreslog återremiss för att i stället utreda en 6-avd förskola, utifrån olika aspekter. Majoriteten menade att det inte var det som ärendet handlade om, då beslut redan (tidigare) tagits om antal avdelningar och placering och att dagens beslut enbart handlade om tillskjutande av mer medel. Efter omröstning stod det klart att det inte blev återremiss utan att ärendet skulle avgöras idag, och beslutet blev då att utöka budgeten.

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna skickades tillbaka till kommunstyrelsen för att utreda vad som menades med offentlig plats utifrån ett tilläggsförslag från Elisabeth Essebro, KD, om att ta bort kravet på bortplockning av föroreningar från hund och häst utanför tätorterna. De lokala ordningsföreskrifterna för handel på offentlig plats (torghandel) bordlades därmed, och kommer att behandlas i samband med ordningsföreskrifterna på kommande fullmäktige.

Årsredovisning och revision 2022

Kommunfullmäktige behandlade årsredovisningen för 2022 samt revisionsberättelsen/beslut om ansvarsfrihet. Samtliga nämnder och dess ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamheten under 2022. Valnämnden fick av revisionen en anmärkning för bristande styrning och ekonomisk uppföljning men fullmäktige valde att inte lämna någon anmärkning efter att ha tagit del av hur den nyvalda (för denna mandatperiod) valnämnden planerar att jobba med frågor som verksamhetsberättelse, delårsbokslut och verksamhetsplan, med mera. Revisonen påpekade att de inte hade några synpunkter på genomförandet av valet, utan att deras kritik enbart handlade om de förtroendevaldas styrning och uppföljning.

Avtackning av avgående ledamöter

Som ett trevlig inslag vid ny mandatperiod genomfördes en avtackning av avgående ledamöter. De 45 förtroendevalda som avslutat sina uppdrag under föregående mandatperiod (någon gång 2019-2022, och inte har uppdrag denna mandatperiod) avtackades under festliga former. Det varierade stort mellan tiden de varit förtroendevalda, alltifrån kortare uppdragstider omkring ett år, till långkörarna med många år som förtroendevalda. Sju personer av de som avtackades hade haft uppdrag som förtroendevalda för Vännäs kommun i mer än 25 år, den längsta av dessa i hela 52 år! Det är imponerande och väl värt den fanfar som blåstes av trumpetspelaren Jonathan.

Här kan du se en bild från avtackningen

Här kan du läsa protokollet

Hela protokollet finns att läsa på kommunens hemsida under vannas.se/kf från och med torsdagen den 27 april.

Klicka här för att läsa protokollet

Susanna Siljetun,
kommunsekreterare