Sjuksköterskorna

På varje enhet finns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården och som tillsammans med den enskilde och/eller deras närstående planerar vården. I kommunen skall finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen(HSL).

Vi arbetar aktivt med att minimera risker för fall, undernäring och trycksår. Vi erbjuder palliativ vård i det egna hemmet. Det finns sjuksköterska tillgänglig i kommunen dygnet runt för att ge t.ex. smärtlindring och göra akuta bedömningar, samt ge råd och stöd till omvårdnadspersonalen, patient och närstående.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom kommunens verksamheter. Ansvaret innebär bland annat att det skall finnas rutiner så att:

  • patienterna får en god och säker vård
  • journaler förs enligt patientjournallagen
  • patienterna får den vård läkare förordnat
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • delegering av medicinska arbetsuppgifter utförs på ett säkert sätt
  • medicinsk utrustning hanteras och kontrolleras på ett säkert sätt
  • verksamhetens kvalitet och säkerhet upprätthålls och utvecklas

Kontakt till sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Anneli Johansson
Tel: 0935-142 60
Mobil: 070-514 47 77

Borgmästargården, sjuksköterska

Tel: 0935-142 61
Mobil: 070-309 00 37

Äldrecenter, sjuksköterska

Tel: 0935-142 88
Mobil: 073-273 36 21, 070-211 76 04

Slussen, sjuksköterska

Tel: 0935-143 29
Mobil: 070-247 12 60

LSSomsorg, sjuksköterska

Tel: 0935-142 79
Mobil: 070-220 84 24 eller 070-583 90 64