Folkhälsoarbete

Hälsan i befolkningen ska vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar både i riskgrupper och hela befolkningen.

I Vännäs kommun finns ett råd som arbetar med frågor som rör folkhälsan - Folkhälsorådet. Folkhälsorådet är ett samverkansforum för frågor som rör folkhälsa med uppdrag att möjliggöra god och jämlik hälsa för medborgarna i Vännäs kommun.

I folkhälsorådet möts representanter för de kommunala nämnderna, de kommunala förvaltningarna och regionen för att diskutera, initiera, utveckla och planera för insatser inom folkhälsoområdet. Övriga för Vännäs kommun viktiga folkhälsoaktörer inbjuds till rådet utifrån aktuella frågeställningar.

Folkhälsoarbetet i Sverige, Västerbotten och Vännäs

De viktigaste styrmedlen för det folkhälsopolitiska arbetet i Sverige är det folkhälsopolitiska ramverket med de åtta målområdena, samt Agenda 2030. Vännäs kommun har utöver det antagit en avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i hela Västerbotten.

Vännäs kommuns folkhälsoarbete utgår ifrån det nationella folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det nationella folkhälsomålet är indelat i 8 målområden och ger vägledning i vilka insatsområden som är viktiga:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vidare går arbetet i linje med Agenda 2030. Med mål som god hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, god utbildning för alla, och ökad jämställdhet är Agenda 2030 nära sammankopplat med det systematiska folkhälsoarbetet. Ett välfungerande folkhälsoarbete skapar förutsättningar för flera av agendans mål och delmål.

Kommunerna i Västerbotten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans utformat en gemensam avsiktsförklaring för arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa. Syftet med avsiktsförklaringen är att ge ett konkret stöd för Västerbottens folkhälsoaktörer att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan. Avsiktsförklaringen lyfter fram tre prioriterade områden; en jämlik och jämställd hälsa, god psykisk hälsa och hälsosamma levnadsvanor. Kommunens folkhälsoarbete samspelar med den antagna avsiktsförklaringen.