Folkhälsoarbete

I Vännäs kommun finns ett råd som arbetar med frågor som rör folkhälsan. Deras arbete handlar om att informera och på olika sätt stimulera aktörer inom kommunen till ett folkhälsofrämjande synsätt.

Rådet består av företrädare för de olika nämnderna i kommunen samt företrädare för landstinget och Vännäs Vårdcentral - såväl förtroendevalda som anställda. Även andra aktörer som studieförbunden, föreningar och kyrkorna bjuds in till folkhälsorådets möten.

Folkhälsoarbetet i Sverige och Västerbotten

Folkhälsoarbetet i Sverige är fokuserat på folkhälsopolitikens 11 målområden:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande

Region Västerbotten har kompletterat dessa med ytterligare ett målområde som då även gäller för arbetet i Vännäs kommun:

12. Psykisk hälsa